เลือก สว. 67 : เปิดรายละเอียดคุณสมบัติ และ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือก สว.

คุณสมบัติใดบ้างที่ผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. พึงมี และ ข้อห้ามใดบ้างถ้ามีแล้วจะไม่มีสิทธิ์ลงสมัคร ไขข้อข้องใจก่อนตัดสินใจสมัคร สว.

ในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มั่นคง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้ สว. มีหน้าที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และ การให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 200 คน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 11 กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกกันเองของบุคคล ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมจำนวน 20 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 2. กลุ่มกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น ผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
 3. กลุ่มการศึกษา ได้แก่ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น ครู อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา
 4. กลุ่มการสาธารณสุข ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็น แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาลเภสัชกร
 5. กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก
 6. กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง
 7. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน
 8. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติพลังงาน
 9. กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฏหมาย
 10. กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9.
 11. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม
 12. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม
 13. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม
 14. กลุ่มสตรี
 15. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น
 16. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดง และบันเทิง
 17. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์
 18. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม
 19. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 20. กลุ่มอื่น ๆ

ทั้งนี้ บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ใน 20 กลุ่ม หากประสงค์จะลงสมัครรับเลือก สว. จะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติที่ต้องมี

 1. สัญชาติไทยโดยการเกิด
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีในวันรับสมัคร
 3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี

ยกเว้นสมัครในกลุ่มสตรี หรือกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น

 1. และต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 • เกิดในอำเภอที่สมัคร
 • มีชื่อในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร
 • ทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร
 • เคยศึกษาในอำเภอที่สมัคร เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา
 • เคยทำงาน หรือ เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัคร เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

นอกจากนี้ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

 • ติดยาเสพติดให้โทษ
 • ล้มละลายหรือเคยล้มละลายทุจริต
 • เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
 • เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 • อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 • วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 • ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
 • พ้นโทษจำคุกมายังไม่ถึง 10 ปี นับถึงวันเลือกระดับอำเภอ เว้นแต่ ในความผิดได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ / หน่วยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่
 • เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษา
 • อันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดของพนักงานหน่วยงานของรัฐ /ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต / ความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน / ความผิดฐานผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้ายาเสพติด / ความผิดฐานเป็นเจ้ามือ หรือเจ้าสำนักการพนัน / ความผิดฐานค้ามนุษย์ / ความผิดฐานฟอกเงิน
 • เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
 • อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ / หน่วยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ / เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
 • เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
 • เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะ เสนอ แปรญัตติ หรือ การกระทำใด ๆ ที่มีผลให้ สส. สว. หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
 • เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
 • เป็นข้าราชการ
 • เป็นหรือเคยเป็น สส. เว้นแต่ ได้พ้นจากการเป็น สส. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัคร
 • เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 • เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง เว้นแต่ ได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5 ปีนับถึงวันสมัคร
 • เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ ได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัคร
 • เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ ได้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัคร
 • เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดำรงตำแหน่ง สส. สว. ข้าราชการการเมือง สมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. ในคราวเดียวกัน หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
 • เคยเป็น สว. ตามรัฐธรรมนูญนี้

ท้ังนี้ หากมีข้อสงสัยในรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติ หรือ ลักษณะต้องห้ามการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งhttps://www.ect.go.th/ect_th/th/db_119_ect_th_6/2967  หรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1444

แสดงความคิดเห็น