กลุ่มค้านย้าย บขส.1 ไล่บี้นักวิชาการ มข. ยื่นหนังสือสอบจริยธรรม

กลุ่มค้านย้าย บขส.1 ไล่บี้นักวิชาการ มข. ยื่นหนังสือสอบจริยธรรมตรวจสอบโครงการวิจัยและจริยธรรมของนักวิชาการ กรณีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการด้านขนส่งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารของสถานีขนส่ง แห่งที่ 3

นายปฏิวัติ. เฉลิมชาติ. ศูนย์ข่าวผู้บริโภคอีสาน. :รายงาน

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.ที่ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น จำนวน 20 คน ยื่นหนังสือถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ตรวจสอบโครงงานวิจัยและจริยธรรมของนักวิชาการ กรณีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการด้านขนส่งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารของสถานีขนส่ง แห่งที่ 3” เดือนกรกฎาคม 2557 โดย ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ คณะจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยออกมารับหนังสือและจะส่งเรื่องให้ผู้บริหารต่อไป

จากปัญหาการย้ายรถโดยสารประจำทาง ให้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ซึ่งปรากฏความเดือดร้อนของประชาชนเป็นวงกว้าง และเป็นประเด็นทางสังคมในขณะนี้ ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 และครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 มีมติให้ย้ายรถโดยสารประจำทางทั้งหมดจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ไปเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว โดยอ้างเหตุผลประกอบจากโครงงานวิจัยฉบับนี้

ทางด้านนายสวาท อุปฮาต ผู้แทนเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น กล่าวว่าเหตุที่มายื่นหนังสือถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้เพราะนักวิชาการไม่ความเป็นกลาง การศึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์ของนายทุน ไม่ได้มองถึงความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ต้องอาศัยการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนในการเดินทางที่เข้ามาทำงานในเมือง คนเหล่านี้คือคนที่มีรายได้น้อย เขาเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาพัฒนาเมืองขอนแก่น จึงต้องควรมีสถานีฯ หรือจุดถ่ายคนที่อยู่ในเมือง บขส.1 มิใช่ตัวการที่ทำให้รถติด ก่อมลพิษ ตามที่กล่าวอ้าง

เมื่อดูในวัตถุประสงค์ของการศึกษา ไม่ได้กล่าวถึงการรวมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น 1 และ 2 ไปรวมกันเป็นแห่งเดียวที่สถานีขนส่งแห่งที่ 3 แต่กลับปรากฏว่ามีการสอดแทรกแบบสอบถาม ให้กลุ่มตัวอย่างตอบซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของงานวิจัย อีกทั้งแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ และมีลักษณะเป็นคำถามชี้นำเพื่อให้ได้ผลการสำรวจตามที่ต้องการคือการรวมสถานีขนส่งทั้งหมดไปใช้แห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมายังมีการจัดทำใบปลิวที่เป็นเข้าข่ายการโฆษณา โดยการอ้างสังกัดและตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งขัดกับหลักจริยธรรมของวิชาการที่ต้องเป็นกลางและนำเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ หลังจากนี้ทางเครือข่ายฯ จะติดตามความคืบหน้าในการจัดการเรื่องดังกล่าวต่อไป

…………………………………………

Facebook Comments