ททท. แถลงแผนการตลาดท่องเที่ยว “กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์” ปี 61 ตั้งเป้ารายได้โต 8%

 

          วันนี้ (10 มกราคม 61) ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น จัดประชุมบูรณาการแผนปฏิการตลาดท่องเที่ยว ปี 2561 กลุ่มจังหวัด”ร้อยแก่นสารสินธุ์” (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อประสานและบูรณาการแผนให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

          ในปี 2561 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น”ปีท่องเที่ยววิถีไทย” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) โดยมีเป้ารายได้จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 8% ซึ่งตลาดในประเทศนั้นจะให้ความสำคัญกับทำตลาดแบบเจาะกลุ่มศักยภาพผ่านโครงการหลักที่ดำเนินการอยู่ เพื่อมุ่งขยายผต่อเนื่องกับเป้าหมายเดิม คือ กลุ่มGen Y กลุ่มผู้สูงอายุ โดยจะมีการเจาะกลุ่ม Multi Gen Family กับกลุ่ม Mellenial Family ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีและใช้จ่ายสูง เพิ่มอีก2 กลุ่ม

          สำหรับจุดเน้นหลักด้านการตลาด มี 3 แนวทาง ที่ ททท.ต้องการผลักดัน ในปี 2561 ดังนี้ แนวทางที่ 1 สร้างกระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อชะลอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว แนวทางที่ 2 สร้างสรรค์ Content เพิ่มคุณค้าให้แก่สินค้าท่องเที่ยวไทย และแนวทางที่ 3 ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ด้วยการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวสัมผัส Thai Local Experience ผ่านวิถีการกิน

          ทั้งนี้ แผนปฏิการส่งเสริมตลาดของ ททท. สำนักงานขอนแก่นนั้น ดำเนินการภายใต้ 4 กลยุทธ์ หลักของการส่งเสริมตลาดในประเทศ คือ กลยุทธ์เพิ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มกระแสหลัก กลยุทธ์เพิ่มค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ กลยุทธ์กระจายการท่องเที่ยวสู่พื้นที่รอง และกลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และสร้างความยั่งยืน

Facebook Comments