จับมือ”ห้างโมเดิร์นเทรด”หนุนพื้นที่ขายสินค้า “โครงการตลาดประชารัฐ”

      พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับ ผู้ประกอบการห้าง Modern Trade สนับสนุนพื้นที่ จำหน่ายสินค้าตาม “โครงการตลาดประชารัฐ”

    ณ ลานหน้าห้างโลตัสเอ็กตร้า จ.ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธานเปิด โครงการตลาด ประชารัฐตลาด Modern Trade” พร้อมด้วย นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น , นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์ จ. ขอนแก่น, หัวหน้าภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น, รัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงาน

      นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์ จ. ขอนแก่น เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามโครงการตลาดประชารัฐ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินเพื่อส่งเสริมตลาดชุมชน ให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ในการค้าขาย โดย การพัฒนาตลาดใหม่และบริหารจัดการพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม บูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด โดยดำเนินการในตลาด 9 ประเภท ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ “ตลาดประชารัฐModern Trade” เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าดำเนินการในลักษณะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value – CSV) ให้การสนับสนุนโดยจัดสรรพื้นที่ให้ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร และผู้ประกอบการระดับชุมชน ให้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า โดยมีเป้าหมายดำเนินการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ


ปัจจุบันมีห้าง Modern Trade ที่ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนพื้นที่ให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร และผู้ประกอบการระดับชุมชน ได้มีโอกาสเข้าจำหน่ายสินค้าในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วในสาขาทั่วประเทศ เช่นเดียวกับห้างโลตัสเอ็กตร้า จ.ขอนแก่น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร และชุมชนให้มีพื้นที่นำผลผลิตมาจำหน่าย ซึ่งตลาดนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.พ.2561 – 3 มี.ค.2561มีผู้ประกอบการร่วมออกร้านจำนวนกว่า 23 ราย

 

Facebook Comments