บขส.1 ขอนแก่น ต้องมีรถโดยสารให้บริการประชาชน

         วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น จำนวน 30 คน ทั้งจากในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอชุมแพ อำเภอภูเวียง ซึ่งเป็นทั้งนักเรียน ผู้ประกอบการรถโดยสารและประชาชนผู้ใช้บริการ ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีการจัดทำแผนพัฒนา บขส.1 เป็นตลาด 24 ชั่วโมง
สืบเนื่องจากเทศบาลนครขอนแก่นจะพัฒนา บขส.1 ให้เป็นตลาดนัด 7 วัน 24 ชั่วโมง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจกลางเมืองโดยจะเปิดทำการในช่วงเดือนตุลาคม 61 นี้ ทางเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น จึงรวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวเพราะทางเครือข่ายฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นช่วงที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาคาดว่าจะมีการนัดฟังคำพิพากษาในเร็วๆ นี้ ทางเครือข่ายฯ ได้อ่านแถลงการณ์โดย น.ส.พัชรินทร์ จันทะสาย ซึ่งเป็นนักศึกษาจากสถาบันแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.อ่านแถลงการณ์ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

        เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ที่เป็นกลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ไปรวมกับแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น ได้แก่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (ค่าโดยสาร) นั่งรถ ๒ ต่อ เพราะห่างไกลเมือง และต้องเพิ่มระยะเวลาในการเดินทางเข้ามาในตัวเมือง ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากในการใช้บริการสถานีขนส่งแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว ที่ผ่านมา เครือข่ายประชาชนฯ มีการเสนอต่อหน่วยงานเพื่อใช้ 2 สถานีร่วมกัน โดยแบ่งหมวดรถ คำนึงถึงประโยชน์การเข้าถึงการใช้บริการของประชาชนผู้บริโภค แต่ไม่มีผลจนนำไปสู่การฟ้องต่อศาลปกครองขอนแก่น และมีคำพิพากษายกฟ้อง แต่เครือข่ายฯ ได้ทำการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดฯ ซึ่งขณะนี้ อยู่ในช่วงกระบวนการพิจารณาของศาลฯ และรอฟังคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

       แต่ในขณะนี้ เทศบาลนครขอนแก่นมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ บขส.1ให้เป็นตลาดนัด 7 วัน 24 ชั่วโมง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจกลางเมือง เริ่มดำเนินการปลายเดือนตุลาคม 2561 เครือข่ายฯ เห็นว่าการพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 1 ให้เป็นรูปแบบเชิงพาณิชย์ในด้านต่างๆ นั้น เป็นโครงการที่ยังไม่เหมาะสมในช่วงเวลานี้ เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดออกมาให้ปรากฎว่า คดีได้ถึงที่สุดแล้ว ซึ่งเครือข่ายฯ เห็นว่า ไม่เป็นการสมควรที่เทศบาลนครขอนแก่น จะเร่งรีบดำเนินการดังกล่าว เนื่องจาก อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่จะเกิดขึ้นมาภายหลังจากที่ได้มีการดำเนินงานโครงการนี้ได้

        ดังนั้น เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการย้าย บขส.ขอนแก่น จึงมีข้อเสนอ เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ดังนี้
1.ให้ยุติโครงการที่จะใช้ประโยชน์พื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ ๑ เป็นตลาด บขส.พลาซ่า ไปก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดออกมา
2.ในระหว่างที่รอฟังคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ให้ทำการศึกษาผลกระทบจากการย้ายรวม บขส. เหลือเพียงแห่งเดียวให้ครอบคลุมรอบด้านทุกมิติ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ฯลฯ และครอบคลุมพื้นที่ที่ประชาชนต้องอาศัยการเดินทางรถโดยสารสาธารณะ
3.เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาออกมาเป็นประการใด ให้เทศบาลฯ จัดให้มีการประชุมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและการชดเชยเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

………………………………………………………….

ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสาน : รายงาน

Facebook Comments