สร้างพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ในระดับพื้นที่

         วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกเกด โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพกนนำและอาสาสมัคร “พลเมืองฉลาดใช้สื่อ” ผ่านกลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ จ.กาฬสินธุ์ องค์กรร่วมจัด สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และมูลนิธิ เครือข่ายครอบครัว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน จากเครือข่ายผู้บริโภค นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิค มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเฝ้าระวังสื่อและรู้เท่าทันสื่อ 2. เพื่อสร้างผู้นำการสื่อสารและการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในระดับพื้นที่และพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งติดตามประเมินผลความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้เพื่อขับเคลื่อนกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อในระดับพื้นที่
การอบรมครั้งนี้ทางเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคโดยคุณฮวง จากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเป็นวิทยากรในประเด็น เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา “สิทธิผู้บริโภค” อาหารและยา โฆษณาที่เกินจริง รู้เท่าทันอย่างไร , ทักษะการสื่อสาร เพื่อการร้องเรียน ,ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเรื่อง ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ การโฆษณาที่เกินจริง รู้ช่องทางในการร้องเรียน จัดการเรื่องร้องเรียนได้


ทางด้านนายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน กล่าวว่าทางองค์กรผู้บริโภคเป็นองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังสื่อ ที่ผ่านมาทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ กสทช. เขต , กสทช.ภาค เฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุ พบการโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง ทางหน่วยงานรัฐได้ใช้มาตรการจับปรับสถานีวิทยุแต่ก็ยังมีจนต้องใช้มาตรการปรับขั้นสูงและพักใบอนุญาตสถานีวิทยุ แต่ทางโชเชียลมีเดียต่างๆเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้บริโภคไทยยังรู้ไม่เท่าทัน ทั้งที่การใช้อินเตอร์เน็ตมีมากถึง 57 ล้านคน โดยใช้โชเชียลมีเดีย 51 ล้านคน (อ้างอิงจากดิจิทัลเอเยนซี่ของสิงคโปร์เมื่อ มค.๖๑) มีทั้งเรื่องขายสินค้า ละเมิดสิทธิเด็ก ลามกอนาจาร ที่ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ดังนั้นการจัดอบรมเพื่อให้พลเมืองฉลาดใช้สื่อในครั้งนี้จะช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่าน 3 ช่องทาง คือ เพจ “เฝ้าสื่อ” , เว็บไชต์ www.mediadetector.net และแอพ “เฝ้าสื่อ” เมื่อผู้บริโภค รู้เท่าทันสื่อจะช่วยให้ฉลาด มีสติ รอบคอบ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ เช่นเดิม . สื่อจะถูกตั้งคำถาม ถูกตรวจสอบมากขึ้น , รัฐบาล รัฐ เอกชนจะถูกท้าทายและถูกตรวจสอบมากขึ้นส่งผลให้คุณภาพข้อมูลข่าวสารจะดีขึ้น
ในประเด็นเรื่องร้องเรียนที่องค์กรผู้บริโภครับเรื่องแบ่งเป็น 7 หมวด คือ ด้านการเงินการธนาคาร ด้านอาหารยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านบริการสาธารณะ ด้านสินค้าบริการทั่วไป ด้านสื่อโทรคมนาคม ด้านที่อยู่อาศัยและด้านบริการสุขภาพสะดวกช่องทางไหน เช่น เพจ “เฝ้าสื่อ” , เว็บไชต์ www.mediadetector.net และแอพ “เฝ้าสื่อ” หรือโทรศัพท์มือถือ ๐๘๓-๕๙๙-๙๔๘๙ ยกระดับการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคยกระดับชีวิต พัฒนาสังคมมากขึ้นต่อไปn

ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสาน : รายงาน

Facebook Comments