พลิกโฉม พัฒนาบขส.3 เปิดตัว Smart Bus Terminal Plus สถานีขนส่งอัจฉริยะ

         กรมการขนส่งทางบก พลิกโฉม พัฒนาบขส.3 เปิดตัว Smart Bus Terminal Plus สถานีขนส่งอัจฉริยะ กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ชี้ประชาชนรู้หมดทุกการเดินทาง สะดวก ปลอดภัย วางแผนการเดินทางล่วงหน้า

         ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันเปิดโครงการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว สถานีขนส่งอัจฉริยะ กลุ่มจังหวัดครบวงจร Smart bus Terminal Plus กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด โดยจัดให้มีระบบควบคุมการเดินรถโดยสารประจำทางและจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางอัตโนมัติภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารของทั้ง 4 จังหวัด จำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กรมการขนส่งทางบก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ประชาชนเข้าถึง และได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เป็นการปฏิรูประบบการให้บริการที่พัฒนานวัตกรรมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ มาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องทดสอบความพร้อมทางด้านร่างกายของพนักงาน เช่น ทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ ทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนอง และทดสอบการวัดชีพจรของร่างกาย เพื่อตอบสนองและสร้างความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการรถสาธารณะ ผู้โดยสารเกิดความเชื่อมั่นในระบบการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกิจกรรมการเดินทางและท่องเที่ยวมีปริมาณที่มากขึ้น

       นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการยกระดับความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวสถานีขนส่งอัจฉริยะกลุ่มจังหวัดครบวงจรตอบรับการเป็น Smart City ของจังหวัดขอนแก่น โดยระบบ สมาร์ท โมบิลิตี้ เพื่อทำให้การเดินทาง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถเป็นตัวอย่างให้แก่จังหวัดอื่นๆ ได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตอบรับการเป็นเมืองน่าอยู่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้ที่สถานีขนส่งอัจฉริยะที่จังหวัดขอนแก่น

      ด้าน นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการบริหารจัดการตามแนวทางประชารัฐ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการขนส่งทางบก และผู้ประกอบการรถโดยสาร ในการร่วมกันคุ้มครองดูแลประชาชน เป็นการร่วมพัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 เพื่อการสร้างความเสมอภาค ความเท่าเทียม และการเข้าถึงบริการสาธารณะของภาครัฐของประชาชน ในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนสามารถออกแบบการเดินทางได้ด้วยตนเองเพราะระบบ Smart Bus Terminal ทำให้ประชาชนสามารถรู้เวลาการเดินทางตารางการเดินทาง เป็น Connectivity ที่เชื่อมต่อการเดินทางในทุกรูปแบบอย่างครบวงจร ตามแนวทางประชารัฐ อย่างเต็มรูปแบบ รองรับการเดินทางของประชาชน และคนทั่วประเทศได้โดยระบบได้ออกแบบไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ อย่างแท้จริงในทุกจังหวัด

Facebook Comments