ชู IGET by CATตลาดออนไลน์ดิจิทัล 4.0

       หอการค้า จ.ขอนแก่น เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ “IGET by CAT” ตลาดออนไลน์ดิจิทัล 4.0 ขยายโอกาสผู้ขายและผู้ซื้อจับจ่ายให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น วางเป้า100 ร้านค้า ชูจุดเด่น สินค้า OTOP สินค้าภูมิปัญญาไทย และสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมคุวานันท์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเสนอแผนดำเนินการ โครงการ IGET by CAT  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 61ที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมการประชุม อาทิสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น  เทศบาลตำบลเมืองเก่า บริษัทKKTT เครือข่าย OTOP สมาคมNEABIA ประชารัฐรักสามัคคี และ CAT โดยผลสรุปของโครงการที่ได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นดังนี้ ได้ดังนี้ 1.กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยวร้านอาหารกลุ่ม Local Community เช่น ตลาดต้นตาลร้านค้าในชุมชน เช่น ถนนคนเดินสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าOTOP ของฝาก

โดยมีเป้าหมาย 100 ร้านค้า/หมวด และกำหนดอับเดตข้อมูลขึ้น app ภายในระยะเวลา 30 วัน ผ่านผู้ดูแลส่วนกลาง 2.แผนการดำเนินงานทำการคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการจากข้อมูล ของ 14 หน่วยงานที่ทำการ Mou จัดประชุมสัมนา ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้แก่ผู้ประกอบการ แจ้งวิธีการดำเนินงานและข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการเข้าร่วมโครงการ เช่น รายละเอียดสินค้า ชื่อร้านค้า รูปถ่ายสินค้า ที่จะแสดงบนแอพพลิเคชั่น ผ่านหน่วยงานกลาง แจ้งวิธีการขายสินค้า สิ่งตอบแทน

ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งการรับผิดชอบในการคัดเลือกและจัดหาผู้ประกอบการ ดังนี้กลุ่มท่องเที่ยว : หอการค้าจังหวัด2.กลุ่มร้านอาหาร :หอการค้า3.กลุ่ม Local community: หอการค้า4.กลุ่มถนนคนเดิน :เทศบาลนครขอนแก่นและเทศบาลตำบลท่าพระ5.สินค้าอุตสาหกรรม : สภาอุตสาหกรรมและ สมาคม SMEs6.สินค้า OTOP :เครือข่าย OTOP

แสดงความคิดเห็น