ขอนแก่น ชู “วัฒนธรรมเก่าใหม่ คละเคล้ากันไป”งานประเพณีออกพรรษาฯ61

เทศบาลนครขอนแก่น จัดแถลงข่าวงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญู ปี2561 ในวันที่ 21-25 ตุลาคมริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิด วัฒนธรรมเก่าใหม่ คละเคล้ากันไปเพื่อรองรับทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมงาน

     วันที่10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมกลาเซียร์ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561” โดยได้รับเกียรติจาก นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ นางภาวนา ประจิตต์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมเป็นผู้แถลงข่าวด้วย ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมายอาทิ คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,เลขานุการ-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนงานเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก-กอง ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,พนักงานเทศบาล ,หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคเอกชน ชุมชนและพี่น้องสื่อมวลชน

       สำหรับข้อมูลกิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ประเพณีลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญูในวันออกพรรษา เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่คน
อีสานได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ตามความเชื่อของคนอีสานที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

      เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนชาวขอนแก่น กำหนดจัดงาน “ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรักความสามัคคีเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

      ทั้งนี้ การจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมเก่าใหม่ คละเคล้ากันไป” เพื่อรองรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่สามารถมาร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย จากจินตนาการและความคิดเชิงสร้างสรรค์ แต่ทั้งนี้ยังคงสอดแทรกให้เด็กเยาวชนได้ซึมซับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนเก่าได้สืบสานกันมาอย่างช้านาน ซึ่งมีความมุ่งหวังว่าเป็นผลให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของคนเมืองขอนแก่น

      ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นยังคงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ได้แก่ การแสดงธรรมเทศนาในวันพุทธกตัญญู พิธีลอยประทีปถวายเป็นพุทธบูชา พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ขบวนแห่สายวัฒนธรรมของเมืองขอนแก่น พิธีเปิดงาน การประกวดฮ้านประทีป พิธีกวนข้าวทิพย์ไทย การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวกตัญญู การประกวดสรภัญญะ Workshopการทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมของชมรมคนใจเดียวกัน (บอนไซ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ นกกรงหัวจุก พระเครื่อง) ตลอดจนในพิธีเปิดงานพบกับศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง “ลำเพลิน วงศกร และเต๊ะ ตระกูลต่อ” เจ้าของเพลง “ฮ่อหมกฮวกไปฝากป้า” พร้อมชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำชื่อดังฟรี (ประถม บันเทิงศิลป์ / วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ / คณะดอกเหมย)


นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่เปิดให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม คือ การแข่งขัน E-Sport กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีอะไรมากกว่าการเล่นเกมส์ เพราะเป็นการเล่นเกมส์ให้เป็นกีฬา จะต้องมีการฝึกฝน ฝึกซ้อม


แสดงความคิดเห็น