“อภิรัฐ” ร้องกรรมการสรรหาฯอคติ ไร้อำนาจตัดสิทธิ์/จี้สภามข.ทบทวน

       ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร” ทำหนังสือแย้งไม่เห็นด้วย กับผลการสรรหาอธิการบดีรอบแรก 3 คน ระบุ กรรมการสรรหาฯไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการตามกฎหมาย ไม่มีหลักเกณฑ์และหลักฐานรองรับ มีอคติทำให้เขาได้คะแนนต่ำผิดปกติ จี้สภามข.ทบทวนเสนอชื่อตนเองเข้าไปใหม่

        ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำหนังสือที่ ศธ 0514.4.1.2/192  ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องขอโต้แย้งและคัดค้านผลการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยระบุว่า เขาเป็นผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561 และได้รับคะแนนมาเป็นที่ 1 จากทั้งหมด 35 หน่วยงาน และได้รับการทาบทามเข้าสู่กระบวนการสรรหาฯวันที่ 7 กันยายน 2561

       เขาขอโต้แย้งและคัดค้านผลการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯว่า เป็นการกระทำที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการของกฎหมาย มีลักษณะการให้คะแนนที่ไม่โปร่งใส ไม่มีความชอบธรรมต่อเขา เป็นการให้คะแนนที่มีนัยสำคัญแอบแฝง ใช้อคติและไม่มีหลักฐานรองรับผลคะแนนที่มีความต่ำมากจนผิดปกติ ใช้ดุลพินิจในการให้คะแนนที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองผู้เข้ารับการสรรหาไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติโดยรวมเหมาะสมที่สุดสามอันดับแรกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติด้านการศึกษา ประสบการณ์ด้านการบริหารและวิชาการ ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่ผ่านมา

        ศ.ดร.อภิรัฐ ระบุในหนังสืออีกว่า การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคำสั่งที่ 4271/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 จึงเป็นคำสั่งที่มีผลกระทบกับสิทธิหน้าที่ต่อเขาโดยตรง ในฐานะผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดี

         การที่คณะกรรมการสรหาฯได้กระทำการโดยมีลักษณะเลือกปฏิบัติในการให้คะแนนที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานรองรับได้ และกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาฯกระทำการอันใดในลักษณะเป็นการกระทบสิทธิและตัดสิทธิของเขาที่ได้รับผลคะแนนจากการเลือกตั้งจากบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการที่เป็นผู้สมควรเข้ารับการเสนอชื่ออธิการบดีฯคนที่ 11

       เขาระบุว่า คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่เป็นเพียงคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติเพื่อหาตัวบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งอธิการบดี และจัดทำรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯเท่านั้น การกระทำของคณะกรรมการสรรหาฯจึงเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับกฎหมายข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก้าวล่วงเข้าไปดำเนินการและตัดสิทธิ์โดยชอบธรรมของเขา

        นอกจากนี้รายชื่อของคณะกรรมการสรรหาฯ ตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 4271/2562 ที่เป็นคณะกรรมการสรรหาก็ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทของคณาจารย์ประจำและประเภทพลักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 ตามข้อ 7 (3) ซึ่งทำให้คณะกรรมการสรรหาชุดดังกล่าว มีที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการแต่งตั้งโดยผิดตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติทางปกครอง

      ศ.ดร.อภิรัฐสรุปในตอนท้ายว่า เขาขอคัดค้านมติของคณะกรรมการสรรหาฯ ตลอดจนการดำเนินการทั้งหลาย ทั้งปวง ว่า เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบ วิธีการ ขั้นตอนทางกฎหมายและทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหายต่อเขาและบุคคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     “ข้าพเจ้าขอโต้แย้งและคัดค้านคณะกรรมการสรรหาฯ และผลการลงมติที่ตัดสิทธิ์ของข้าพเจ้าว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการทบทวน แก้ไข และให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯชุดใหม่ และให้ดำเนินการจัดส่งรายชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนที่ 11 ต่อไป”

Facebook Comments