เล็งติด CCTV  ผ่านมือถือ แบบ Real Time ตั้งเป้าปี 65 จำนวน 1,000 จุด

 เทศบาลนครขอนแก่นเล็งติด CCTV  ผ่านมือถือ แบบ Real Time  เพื่อขับเคลื่อนสู่เมือง SMART CITY ตั้งเป้าปีใน 65 จำนวน 1,000 จุด ทั่วเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ปัจจุบันมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การติดตั้งกล้องวงจรปิดจึงได้รับความนิยมและให้ความสนใจเป็นอันดับแรก เพราะสามารถนำมาใช้งานได้ตามความต้องการ ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพเกิด และยังสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ทันที

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่า จากการที่เทศบาลนครขอนแก่นได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนติดตั้งกล้องวงจรปิดหน้าบ้าน โดยให้กล้อง 1 ตัวหันหน้าออกถนน เพื่อสามารถป้องกันและตรวจสอบติดตามเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้น ซึ่งโครงการได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นการที่จะเข้าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนั้น จำเป็นจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปขอข้อมูล ขอภาพจากกล้องCCTV บ้านของประชาชนรอบๆสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและไม่ทันต่อเหตุการณ์

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวต่อและว่า กล้องวงจรปิด CCTV มีความสำคัญในการดูแลและเผชิญเหตุอย่างครอบคลุม 3 ด้าน คือ 1)ด้านความปลอดภัย 2)ด้านปัญหาจราจร 3) ด้านสาธารณภัย เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1,000 จุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นระบบที่ติดตั้งโดยผู้ประกอบการร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นสนับสนุนกล้อง CCTV ที่หันกล้องออกสู่สาธารณะ จากการสนับสนุนของเทศบาลจุดละ 5,000 บาท สามารถเข้าไปดูในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอดูภาพและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนหลัง ซึ่งอาจจะไม่ทันกับเหตุการณ์ส่งผลให้แก้ไขปัญหาได้ไม่ทันถ่วงที ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ตระหนักถึงการพัฒนาต่อยอดจากการใช้ประโยชน์จากกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลฯ จำนวน 1,000 จุด เพื่อเข้าสู่ความเป็นสมาร์ท (SMART) กล้องอัจฉริยะ

โดยเทศบาลนครขอนแก่นจะดำเนินการขอความร่วมมือกับสถานประกอบการที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด และเชื่อมต่อกับสัญญาณไวไฟ (WIFI) ที่เชื่อมโยงกับห้องควบคุม (Control Room) ของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อรองรับการเชื่อมสัญญาณภาพจากกล้องแต่ละจุดที่หันหน้าออกสู่พื้นที่สาธารณะ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อาชญากรรม อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ สามารถดูภาพเหตุการณ์ได้ทันทีแบบ Realtime ซึ่งสามารถดูได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดอัตราการเกิดอาชญากรรมและเหตุร้ายต่างๆ ตรวจสอบและติดตามผู้ก่อเหตุได้ทันท่วงที สามารถแก้ไขปัญหาด้านสาธารณะภัยได้รวดเร็ว สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูลภาพจากกล้องแต่ละจุด อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลภาพไปใช้งานร่วมกับกับหน่วยงานอื่นๆ

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน ภายในปี 2562 การขับเคลื่อนสู่เทศบาลดิจิตอล จากนวัตกรรมโรงเรียนสังกัดในเทศบาลฯ ในอนาคตข้างหน้า ภายในปี2565 เทศบาลนครขอนแก่นจะเป็นองค์กร Big Data หมายถึง ทุกสำนัก/กอง/โรงเรียน มีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุค 4.0 และเป้าหมายที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง คือ การติดตั้งและเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV ภาคประชาชนจำนวน 1,000 จุด ทั้งนี้เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการการติดตั้ง CCTV รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

แสดงความคิดเห็น