ทน.ขอนแก่นตั้งเป้าปี65ก้าวสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

เทศบาลนครขอนแก่นตั้งเป้าปี 65 ก้าวสู่เมืองคาร์บอนต่ำ จาก 10 ตัวชี้วัด พร้อมชูนโยบาย “เราจะไม่ส่งโลกที่บอบช้ำให้กับคนรุ่นต่อไป”

     ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ศูนย์เยาวชนและครอบครัว นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขาฯคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ(Lowcarbon) พร้อมด้วย นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ,นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ ,พี่น้องชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อทบทวนและปรับตัวชี้วัด ประจำปี 2561

      ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ขับเคลื่อนการทำงานสนองนโยบายรัฐบาลในการเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ซึ่งจากเดิมได้กำหนดร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภท 1 (ทางตรง) จากร้อยละ 15 คือ 29,928.08 tonCO2e ภายใน 4 ปี (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุต ปริ้นท์องค์กรปี 2555) เพิ่มเป็น ร้อยละ 17 (ภายในปี 2562) และได้ปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฎิบัติ โดยมีตัวชี้วัดรองรับให้ขอนแก่นเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ จำนวน 10 ตัวชี้วัด ดังนี้

  ตัวชี้วัดที่ : 7.1 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเภท 1 (ทางตรง) ร้อยละ 15 คือ 29,928.08 tonCO2e ภายใน 4 ปี (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุต ปริ้นท์องค์กรปี 2555)

ตัวชี้วัดที่ : 7.2 ร้อยละของการลดก๊าซเรือนกระจกลดลง จากการใช้ไฟฟ้าในสำนักงานในประเภทที่ 2 (ทางอ้อม) คือ 45.36 tonCO2e (เมื่อเทียบกับคาร์บอนฟุตปริ้นท์องค์กรปี 2555)

ตัวชี้วัดที่ : 7.3 ร้อยละของการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้คงอยู่

ตัวชี้วัดที่ : 7.4 ร้อยละของพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ตัวชี้วัดที่ : 7.5 จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่ครอบครัวคาร์บอนต่ำ

ตัวชี้วัดที่ : 7.6 ร้อยละของงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของสำนัก/กอง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ตัวชี้วัดที่ : 7.7 จำนวนตลาดปลอดโฟม 100%

ตัวชี้วัดที่ : 7.8 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่ผ่านระดับเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste Scholl)

ตัวชี้วัดที่ : 7. 9 ร้อยละของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัดที่ : 7.10 ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีค่าคุณภาพอากาศต่ำกว่ามาตรฐานไม่เกิน 5 วันในรอบปี

       รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า เทศบาลฯได้ขับเคลื่อนขอนแก่นสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำมาโดยตลอด อาทิเช่น การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวทั่วทั้งเขตเทศบาลนครขอนแก่นโดยการขึ้นทะเบียนต้นไม้ทั้งเขตเทศบาลฯ การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลฯ การใช้วัสดุ/ภาชนะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน 2560 (ASEAN Environmentally Sustainable Cities : ASEAN ESC Award) จากคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ณ กรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวัน ประเทศบรูไน โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลด้านอากาศ (Clean Air) จากประเภทแข่งขัน (Certificate of recognition) ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้เมืองในภูมิภาคอาเซียนดำเนินงานตามกรอบและตัวชี้วัดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น และขอขอบคุณพี่น้องชาวขอนแก่นทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกหลานและสังคมเมืองขอนแก่น ซึ่งรองนายกฯ ได้เน้นย้ำนโยบายจากนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจากแนวคิดที่ว่า “เราจะไม่ส่งโลกที่บอบช้ำให้กับคนรุ่นต่อไป”

Facebook Comments

โพสท์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

สสจ.ขอนแก่น รับมอบวัสดุทันตกรรม ขยายโอกาสให้คนชนบทเข้าถึงบริการทันตกรรม... นพ.สสจ.ขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ชนบท เข้ารับมอบเก้าอี้ทำฟัน (Dental Unit) จาก รมว.สาธารณสุข ไว้ไปบริการให้ทันต่อความต้องการของประชาชน นายแพทย์สม...
เขื่อนอีสานวิกฤต น้ำเหลือใช้ 5-8% แล้งยาวฉุดเกษตร-ส่งออก... เขื่อนอุบลรัตน์-สิรินธร-จุฬาภรณ์วิกฤตหนัก เหลือน้ำใช้ 5-8% กรมอุตุฯเตือนปีนี้ฤดูร้อน-แล้งมาเร็วและนานกว่าทุกปี อุณหภูมิจะพุ่งอีก 1-2 องศา ขอนแก่นหนักส...
โคราชแชมป์อีสานยอดจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลปี’ 61 สูงสุดในภูมิภาค... กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยข้อมูลปี 2561 (ม.ค-ธ.ค.) มีสถิติการจดทะเบียนรถใหม่ทั่วประเทศรวม 3,093,791 คัน แบ่งเป็นประเภท...
เปิดแถลงการณ์ภาคีองค์กรชุมชนอีสาน ค้าน พ.ร.บ ข้าว ระบุ อย่าฆ่าชาวนาทั้งเป็น... วันที่ 18 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาองค์กรชุมชนภาคอีสาน ได้จัดงานแถลงข่าวถึงการคัดค้าน พ.ร.บ. ข้าว ว่า ตามที่ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (...