เครื่องมืออัตโนมัติ กับตลาดงานอาเซียนในอนาคต

                การเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ในรูปแบบเครื่องมืออัตโนมัติ ระบบการตัดสินใจที่ชาญฉลาด (Artificial Intelligence) เริ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆอย่างรวดเร็ว งานที่เคยใช้คนงานกำลังถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ไม่มีการลาหยุด ไม่ต้องดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ สถาบัน McKinsey Global Institute ประมาณการว่าทั่วโลกมีงาน 2000 ประเภท ของ 800 อาชีพ หรือประมาณครึ่งหนึ่งของแรงงานในโลกปัจจุบัน ที่จะถูกทดแทนด้วยเครื่องมืออัตโนมัติได้ หนังสือพิมพ์ Strait Times ของสิงคโปร์ประมาณการว่า ในปี 2030 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำเครื่องมืออัตโนมัติมาทดแทนคน 16-25 % โดยคาดว่า สิงคโปร์และมาเลเซีย 25 % ประเทศไทย 21 % และอินโดนีเซีย 16 %

               อย่างไรก็ตามความเจริญของประเทศที่กำลังพํฒนา การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ยังจะทำให้มีความต้องการแรงงานคนอยู่ แต่จำเป็นต้องมีการเตรียมสร้างคนเพื่องานดังกล่าว โดยมีการประมาณการว่าทั่วโลก คน375 ล้านคนต้องเปลี่ยนงานเพราะการเข้ามาของเครื่องมืออัตโนมัติในปี 2030 เช่น ความต้องการแรงงานที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้น แต่แรงงานประเภทป้อนข้อมูลอย่างเดียวจะลดลง

                เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รัฐบาลสิงคโปร์ โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดงบประมาณช่วยเหลือคนสิงคโปร์ที่อายุ 25 ปีขึ้นไปคนละ 400$ ให้ไปเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองได้ อย่างไรก็ตามในบางประเทศ เช่นอินโดนีเซีย 52% ของโรงเรียน ยังไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้ สำหรับประเทศไทย ถึงแม้ว่าเราจะมีกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตัล (Ministry of Digital Economy) ก็เห็นมัวแต่วุ่นวายกับการพยายามออกกฎหมายควบคุมการใช้สื่อออนไลน์ แรงงานไทย สุดท้ายก็คงต้องช่วยตัวเองเหมือนที่ผ่านๆ มา ขอย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงยุคนี้เกิดขึ้นเร็วมากนะครับ อย่ามัวรอประชารัฐ หรือพรรคไหนขี่ม้าขาวมาช่วย เตรียมตัวเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง น่าจะดีที่สุดครับ

จับตาอาเซียน : โดย รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงษ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

Facebook Comments