SMART สูงวัย

                                                 

          มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับสังคมไทยที่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ว่า ควรเรียกเช่นนี้ หรือ สังคมไทยเป็นสังคมสูงวัย (สว.) อันหมายถึง อีก 20 ปี คนวัย 40 ปีขึ้นไปก็ต้องเป็นผู้สูงวัยหรือแทบทุกคนต้องก้าวเข้าสู่ สว.

ผู้เขียนมีโอกาสพบดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ซึ่งทำงาน สว. ได้ให้แนวคิดดังกล่าวข้างต้นและเมื่อก่อนสิ้นปี พ.ศ.2561 มีการจัดประชุมร่วมที่เทศบาลนครขอนแก่น โดยคุณสุมาลี สุวรรณกร บก.เนชั่นอีสาน ที่สนใจจะพัฒนาโครงการนี้ มีเทศบาลโดยรองนายกฯ เลขาฯ สท.บางส่วนและอาจารย์ มข.อีกสามคน เรื่อง พื้นที่สาธารณะสำหรับ สว. มีความเห็นว่า ไม่ควรแยกผู้สูงอายุออกจากสังคม/คนทุกวัย ควรให้มีพื้นที่ชีวิตที่เป็นปกติและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่คนขอนแก่นได้

ในช่วงก่อนปีใหม่ ผอ.ศูนย์บริการผู้สูงอายุขอนแก่นและทีมงาน นำกระเช้ามาคารวะผู้เขียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. ได้คุยกันเรื่องนี้ด้วยและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันในเรื่องนี้

ขอนแก่นได้ชื่อว่าเป็นเมือง SMART CITY มีชื่อเสียงเรื่องระบบขนส่งมวลชนทางราง ซึ่งภาคเอกชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งบริษัทเพื่อขอรัฐบาลดำเนินการ

การท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่ วันวาเลนไทน์และสงกรานต์ มีการจัดสวนสาธารณะไว้รองรับนักท่องเที่ยวเป็นแสนๆคน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี เราได้เห็นเมืองมีรถซิตี้บัส รถไฟลอยฟ้าจากโคราชถึงขอนแก่น  มีศูนย์กลางการประชุม มีระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเมืองทั้งศูนย์กลางเมืองและย่านเมืองใหม่

การพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มักเน้นไปที่การพัฒนาทางวัตถุเป็นหลัก โดยความเชื่อที่ว่าจะเกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงให้กับผู้คนทั้งหมด แต่ความจริงของการพัฒนาแบบทันสมัยได้พิสูจน์ตัวเองว่ามักละเลยกลุ่มคนที่ยากจน จนก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ คนรวยๆขึ้นคนจนๆลง

อนาคตสังคมสูงวัยก็มักจะถูกละเลยไปด้วย ด้วยเหตุนี้ความพยายามค้นหาพื้นที่สาธารณะสำหรับ สว. เพื่อให้เป็นสังคมที่ สว.สร้างคุณค่าจริงที่เป็นประโยชน์แก่สังคมโดยใช้ภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ศิลปะและเทคนิคต่างๆที่พัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมให้แก่คนทุกวัยได้ ไม่ใช่แค่นั่งกินนอนสวดมนต์อยู่แต่ในบ้านกับวัดแค่นั้นหรือเหงาๆอยู่กับบ้านรอวันเจ็บป่วยและความตายเท่านั้น

การให้ สว.มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนขอนแก่น จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีระบบการจัดการร่วมกัน เฉกเช่นเรื่อง SMART CITY

อย่างไรก็ตามความชัดเจนในกิจกรรมและระบบการจัดการพื้นที่สาธารณะสำหรับ สว.ดังกล่าว ยังต้องการคิดค้นและเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะมีเวทีในเดือนมกราคม 2562 นี้ และพัฒนาอีกหลายครั้งจนมีความชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้

      ใครมีความคิดเห็นในการทำกิจกรรมดีๆของ สว.ร่วมกับคนทุกวัย สามารถเสนอไอเดียผ่ายหนังสือพิมพ์อีสานบีซวีค ได้ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ชุมชนาธิปไตย:โดยสมพันธ์ เตชะอธิก อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

แสดงความคิดเห็น