เปิดประชาคมบริหาร Sky walk เชียงคาน-เลย

จังหวัดเลย เปิดเวทีประชาคม ค้นหาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Skywalk เชียงคาน-เลย 4 มิติ  เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ใหม่ของจังหวัดเลย

            นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเวทีประชาคม ค้นหาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Skywalk เชียงคาน-เลย 4 มิติ  โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดง ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อมาประกอบในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดเลย ที่ห้องประชุมอาคารคอมพิวเตอร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

            ผศ.ดร.กัลยา ยศคำลือ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายไทเลย 4.0 จังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการสอดคล้องตามนโยบายประกอบด้วย 1) Tourism เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการกีฬา 2) Health เลยเมืองแห่งสุขภาพ 3) Agriculture เลยเมืองแห่งการเกษตรผสมผสาน 4) Investment and Trade การลงทุนและการค้า 5) Loei for All ชาวเลยทุกคนได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชนเข้มแข็ง 6) Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7) Education เมืองแห่งการศึกษาเน้นการปฏิบัติสู่การสร้างนวัตกรรม และ 8) Integrity เมืองแห่งคุณธรรม สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเลยแบบบูรณาการ ห้าปี พ.ศ.2561-2565 ให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชน

            จังหวัดเลยและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลยได้ดำเนินการสร้าง Skywalk ณ บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และวางแผนว่าจะเริ่มให้บริการนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม 2562 โดยได้รับงบประมาณกลุ่ม 5 จังหวัดจัดทำโลแมนติกโรด ต่อมาจังหวัดเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ร่วมกันดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Skywalk เชียงคาน-เลย และคณะกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดทำโครงการย่อย คือ “โครงการเวทีประชาคมค้นหาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Skywalk เชียงคาน-เลย 4 มิติ” ซึ่งจะส่งผลให้ได้แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Skywalk เชียงคาน-เลย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 4 มิติคือ มิติด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม (ชุมชน นักท่องเที่ยวและวัฒนธรรม) และมิติด้านสิ่งแวดล้อม (ทางกายภาพและความเสี่ยง) และตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

            ผศ.ดร.กัลยา กล่าวต่ออีกว่า โครงการนี้ จัดทำเพื่อ เป็นเวทีประชาคมค้นหาข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Skywalk เชียงคาน-เลย 4 มิติ และเพื่อนำข้อมูลส่งต่อให้จังหวัดเลยใช้กำหนดผู้รับผิดชอบดูแล Skywalk เชียงคาน-เลย และวางแผนเตรียมจัดทำของบประมาณเพื่อบำรุงรักษา (Maintenance) Skywalk ในปีงบประมาณต่อไป และมี กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรอิสระ ประชาชน และเยาวชน ในจังหวัดเลย จำนวน 400 คน/นักศึกษาร่วมปฏิบัติการ  จำนวน 34 คน

            ด้าน อบต.ปากตม ลงพื้นที่จัดประชาคม พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านท่าดีหมี เพื่อขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ นสล.ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสกายวอล์ก(ก่อสร้างลานจอดรถ/ห้องน้ำ/อาคารจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว) ณ บริเวณภูพระใหญ่บ้านท่าดีหมี ม.4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ผลการประชาชนมีมติเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวได้

            วันนี้( 14 สิงหาคม 2562) ได้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็น ระดับต้นน้ำไปจนถึง ปลายน้ำ ซึ่งผลคาดว่าที่จะได้รับ จากการจัดเวทีประชาคมค้นหาข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Skywalk เชียงคาน-เลย 4 มิติ ได้ข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใหม่ Skywalk เชียงคาน-เลย 4 มิติส่งต่อให้จังหวัดเลยใช้กำหนดผู้รับผิดชอบดูแล Skywalk เชียงคาน-เลย และวางแผนเตรียมจัดทำคำของบประมาณเพื่อบำรุงรักษา (Maintenance) Skywalk ในปีงบประมาณต่อไป

แสดงความคิดเห็น