ยกระดับวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีสู่สากล

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข.ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. จัดฝึกอบรม Research Workshop on MR Elastography ยกระดับวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีสู่สากล

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข.ร่วมกับภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข.จัดฝึกอบรม หัวข้อ “Research Workshop on MR Elastography” ขึ้น ณ MRI conference Room ชั้น 2 ตึก MRI คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักวิจัย แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา เข้าร่วมกว่า 30 คน

รศ.ดร.ปรารถนา เชาว์ชื่น หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. ได้กล่าวต้อนรับและเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน

จากนั้น รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้บรรยายหัวข้อ “CASCAP and Cholangiocarcinoma in THAILAND” ถ่ายทอดสถานการณ์การระบาดและแนวทางการรักษารวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา OV CCA โดยประชาชนมีส่วนร่วมของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

จากนั้น Prof. Richard L Ehman จาก Mayo Clinic,USA ได้บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Introduction to Elastography: Rationale, History, and Basic Principles” หัวข้อ “MR Elastography of Liver Disease” หัวข้อ “MR Elastography: Brain Imaging Application” หัวข้อ “Discovery, Invention and the future of Radiology” และหัวข้อ “Career Perspectives for Aspiring Researchers and Inventors in Radiology”

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ความร่วมมือกับ Mayo Clinic ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ที่จะช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมงานวิจัยด้านสาธารณสุข การแพทย์ และนวัตกรรมการวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ำดีอันจะนำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ว่าด้วยการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นสากล

แสดงความคิดเห็น