ปิดจุดอ่อนท่องเที่ยวหนองคาย เชื่อมอีสานบน

เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจรายงานว่า คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว หลังจัดงานสัมมนา เรื่อง การศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนพื้นที่จังหวัดหนองคายแล้ว  ได้เดินทางมาศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยในช่วงเช้าเข้ารับฟังการบรรยายสรุป จากนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จากนั้นในช่วงบ่ายลงพื้นที่ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ชุมชนบ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย

ภาพจาก https://www.prachachat.net

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว ได้กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ฯ ว่า หลังจากที่ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ทำให้ทราบว่า จังหวัด ยังมีปัญหาในเรื่องของรถชุมชน คือรถสกายแล็ป ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมไปถึงจังหวัดหนองคายเป็นเมืองผ่านที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะไปพักที่จังหวัดใกล้เคียง หรือใน สปป.ลาว  จากที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ไปดูแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ พบว่าจังหวัดหนองคายยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าค้นหา หากมีการบูรณาการทำงานของทุกฝ่ายร่วมกัน ก็จะทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่  และจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการลงพื้นที่ก็จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปขับเคลื่อนและผลักดันในฐานะที่กรรมาธิการการท่องเที่ยวต่อไป

ในส่วนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดในเขตภาคอีสานตอนบนนั้น  จังหวัดในภาคอีสานตอนบนถือวว่ามีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่จะสามารถจะพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบกลุ่มจังหวัดได้ไม่ยาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวตามแนวลุ่มแม่น้ำโขง

ภาพจาก https://www.prachachat.net

ที่มา https://www.prachachat.net/local-economy/news-376780

แสดงความคิดเห็น