ขอนแก่นโชว์ศักยภาพปั้นสมาร์ทซิตี้ ชูนวัตกรรมพัฒนาเมืองสู่เอ็กซ์โปรระดับสากล

เมื่อเวลา11.00 น. วันที่ 21 ต.ค.2562 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “Khonkaen smart city S mice city expo 2019” ซึ่ง จ.ขอนแก่น ร่วมกับ มข. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ท่ามกลางการนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่ประดิษฐ์และคิดค้นขึ้นจากผลงานของคนขอนแก่นรวมกว่า 300 รายการ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายสร้างการรับรู้และสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เน้นหนักในเรื่องของแผนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city และเมืองแห่งการประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวและจัดนิทรรการ ที่ผ่านมาจังหวัดได้เน้นหนักในแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างเต็มที่ ทั้งยังคงมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดไปสู่การเป็นเมืองอัฉริยะและเมืองแห่งการประชุมสัมมนา อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบที่สุด

” คณะทำงานร่วมทุกฝ่ายมีการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบผลการดำเนินโครงการและตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อโกคงการเมืองอัจฉริยะ ของจังหวัดขอนแก่นในแต่ละด้านได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งหมดเป็นางที่เราต้องทำงานร่วมกันทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ”

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การนำเสนอผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ที่ทุกภาคส่วนนำเอาผลการดำเนินงานและศักยภาพในงานที่ทำมานำเสนอ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ จนนำไปสู่การต่อยอดและความเข้าใจในการทำงานของทุกภาคส่วน ซึ่งทางจังหวัดได้เปิดพื้นที่ เพื่อชาวขอนแก่น รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้มาชมนวัตรกรรมและการแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในระหว่างวันที่ 21-25 ต.ค.

” ขณะที่ในการจัดกิจกรรมนั้น ได้กำหนดให้มีการบรรยาย และเสวนาวิชาการการขับเคลื่อนขอนแก่นสู่การเป็นมืองอัจฉริยะ, รวมทั้งเรื่องเมืองขอนแก่นเมืองแห่งการประชุมสัมมนานิทรรศการ การบรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันใน
อนาคต,การขับเคลื่อนสู่การเป็นจังหวัดอัจฉริยะ มุมมองจากชนบทสู่เมือง อีกด้วย”

แสดงความคิดเห็น