“หมอชาญชัย”ย้อนนั่งเก้าอี้ รักษาการอธิการมข.วาระ 2

       สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมติตั้ง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กลับมารักษาการอธิการบดีรอบ 2 พร้อมตั้งรองอธิการบดี 9 ตำแหน่ง   

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62 ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายณรงค์ชัย  อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นประธาน มีระเบียบวาระการพิจารณาแต่งตั้ง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 ตำแหน่ง ผศ.นพ.ธรา  ธรรมโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  พนักงานฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 

.ดร.ศุภชัย   ปทุมนากุล พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  ผศ.เด่นพงษ์   สุดภักดี    สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล  .ดร.มนต์ชัย   ดวงจินดา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   

ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม  ศ.ดร.นิยม   วงศ์พงษ์คํา  สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศ.ไมตรี   อินทร์ประสิทธิ์  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ศ.กร   กิจเจริญ  สังกัด คณะเทคนิคการแพทย์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้สภามหาวิทยาลัยฯได้เคยมีมติแต่งตั้งให้ รศ.นพ.ชาญชัย เป็นรักษาการอธิการบดีฯ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 62 แต่ขณะนั้น รศ.นพ.ชาญชัย ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์ มข. อีกหนึ่งตำแหน่ง จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 180 วันหรือ 6 เดือน เมื่อครบวาระ รศ.นพ.ชาญชัย ได้เลือกที่จะกลับไปดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นฯ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 จึงได้มีแต่งตั้ง ผศ.ดร.ธรา ธรรมโรจน์ เป็นรักษาการอธิการบดี

ดังนั้น การกลับมาดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีของรศ.นพ.ชาญชัย ถือเป็นวาระที่ 2 โดยเหตุที่ต้องยังเป็นตำแหน่ง “รักษาการอธิการบดี” เนื่องจากกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งอธิการบดี ถูกร้องเรียนว่า เป็นไปโดยไม่มิชอบ สภามหาวิทยาลัยฯจึงยังไม่สามารถเสนอชื่อรศ.นพ.ชาญชัย เพื่อขอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งได้ แต่ที่น่าสนใจคือ การแต่งตั้งตำแหน่งรองอธิการฯครั้งนี้ ไม่ใช้คำว่า “รักษาการ” (โปรดติดตามอ่านรายงานพิเศษ “ผ่า! ทางตัน มข. ทุกข์ลาภอธิการบดี /รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ใน “อีสานบิซ” ปักษ์แรก พ.ย. 62

////

 

แสดงความคิดเห็น