ผู้ว่าฯขอนแก่นนำทีมผนึกกำลังส่วนราชการ-เอกชน แน่นแฟ้นหารือพัฒนาจังหวัด

วันที่ 20 พ.ย. 62 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 สำหรับกิจกรรมเรารักขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะหารือแลกเปลี่ยน เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นร่วมกันในเรื่องต่างๆ ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในการที่จะร่วมแรงร่วมใจพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น