ปธ.สหกรณ์ครูขก.แจงผลสอบ ล่าสุดหาย396ล. รายงานเท็จตั้งแต่ปี2554 ยันแจ้งความเอาผิด/ไม่กระทบปันผลกพ.63

                 ประธานสหกรณ์ครูขอนแก่น ส่งสารแสดงรายะเอียดความเป็นมาขั้นตอนและกระบวนการ ตลอดจนผลการตรวจสอบบัญชีเงินฝากที่มีปัญหา พบสเตทเม้นท์ธนาคารมีตัวเลขเหลือต่างจากรายงานงบดุลเบื้องต้นสันนิษฐานเงินหายตั้งแต่ปี 2554 จำนวน 396 ล้านบาท รอผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ชัดเจนอีกครั้ง ยืนยันอีกครั้งไม่กระทบปันผลกุมภาพันธ์ 2563     

  

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงษ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ส่งสารฉบับที่ 2 ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยคณะกรรมการดำเนินการฯได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นในวันที่  4  ธันวาคม  2562  ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น (KICE) ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป

สืบเนื่องจาก  ดร.วิศร์  อัครสันตติกุล  ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น และคณะได้ยื่นเรื่องขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวกรณีเงินในบัญชีฝากประจำของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด หายไป  400  กว่าล้านบาทจริงหรือไม่  เป็นการตรวจสอบจากการประชุมใหญ่วิสามัญที่จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2562

“คณะกรรมการฯจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์เปิดประชุมใหญ่วิสามัญตามข้อบังคับข้อ 62 วรรคสอง โดยคณะกรรมการฯได้ตระหนักและใส่ใจตามคำอภิปรายของผู้แทนสมาชิกและชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ที่ติดตามความเคลื่อนไหวสกรณ์”ดร.อนุศาสตร์ระบุ

ทั้งนี้โดยมีกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้คำตอบชี้แจงต่อสมาชิก เริ่มด้วย 19  ตุลาคม 2562  ที่ประชุมใหญ่วิสามัญที่ จ.หนองคาย ได้มอบภารกิจให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินฝากประจำหายไปกว่า 400 ล้านจริงหรือไม่ เริ่มจากวันรที่ 24 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้รายงานภายใน 7 วัน

ดร.อนุศาสตร์ ระบุว่า จากนั้น วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ยื่นขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อ ติดตามความเคลื่อนไหว คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขอขยายเวลาในการตรวจสอบคณะกรรมการมีมติให้ขยายเวลาออกไปถึง 30 พฤศจิกายน 2562 และมีมติให้ทำหนังสือขอ สเตทเม้นท์จากธนาคาร

โดยได้ทำหนังสือลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ขอ Statement จากธนาคารและวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ธนาคารแจ้งกลับไม่สามารถให้ สเตทเม้นท์ได้ ต้องให้ผู้มีอำนาจกระทำการในสมุดคู่ฝาก 3 ใน 4 คนลงชื่อยื่นขอ Statement วันเดียวกันคณะกรรมการดำเนินการเดินทางไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) เพื่อขอปรับสมุดคู่ฝากและขอ statement แต่ไม่สามารถดำเนินการได้

ดังนั้น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  คณะกรรมการดำเนินการมีมติมอบคณะทำงานขอใบเปลี่ยนแปลง

ลายมือชื่อและขอ Statement จากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ กทม. และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ลงไปยังธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนดินแดน กทม. และได้รับ สเตทเม้นท์วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการนำ สเตทเม้นท์ที่ได้รับมาพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ  มีมติตามข้อบังคับที่ 104

ดร.อนุศาสตร์ ระบุว่า  คณะกรรมการได้ทำงานตามที่สมาชิกมอบหมาย การดำเนินการครั้งนี้ไม่มีเจตนาใส่ร้ายใครหรือขุดคุ้ยเรื่องเดิมกลั่นแกล้งใครทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองใด ๆ ทั้งสิ้น แต่คณะกรรมการดำเนินการกระทำการด้วยตระหนักในหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

ก่อนวันประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี วันที่ 19 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการดำเนินการยังมีมติครั้งที่ 24/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เตรียมการวางแผนปันผล – เฉลี่ยคืน โดยมีมติให้ถอนเงินฝากประจำที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนดินแดง เลขที่บัญชี 144-101918-9 จำนวน 400,000,000.00 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) นั้นก็แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการเชื่อโดยสุจริตว่ามีเงินในบัญชีดังกล่าวจริง จากเอกสารที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์นำเสนอเป็นประจำทุกเดือน

ทว่า..การตรวจสอบจากสเตทเม้นท์ที่ได้รับปรากฏว่า เงินคงเหลือจริง 79,714.16 บาท เมื่อเป็นเช่นนี้คณะกรรมการได้ดูเอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 31/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งระบุยอดเงินฝากประจำธนาคารดังกล่าว จำนวน 431,941,784.59 บาท แสดงว่าเงินหายไปจำนวน 431,862,070 บาท เพื่อให้เกิดความชัดเจนเพิ่มเติมได้ไปดูในรายงานประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ดูตารางเปรียบเทียบประกอบ

ดร.อนุศาสตร์ ระบุว่า จากข้อสันนิษฐานดังกล่าวคณะกรรมการเชื่อว่ามีการยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด  ตั้งแต่ปี 2554 จำนวน  396,000,000 บาท คณะกรรมการจึงมีมติตามข้อบังคับข้อที่ 104 มอบฝ่ายกฎหมายของสหกรณ์ไปดำเนินการ

อย่างไรก็ตามยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐาน ข้อเท็จจริงจะปรากฏเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและผู้ตรวจสอบจะได้หาข้อเท็จจริงต่อไป จึงเรียนสมาชิกทุกท่านได้ทราบเป็นเบื้องต้น คณะกรรมการฯขอยืนยันว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เรายังมีความมั่นคง การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปปกติ ไม่กระทบต่อปันผล  เฉลี่ยคืน ที่กำหนดในการประชุมใหญ่เพื่อจัดสรรกำไรสุทธิในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อย่างแน่นอน

ปี พ.ศ. ยอดเงินฝากประจำ

ในรายงานประจำปี

ยอดเงินจริงตาม statement เงินหายไป

(ยอดไม่ตรงกัน)

2561 427,136,498.98 78,924.91 427,057,574.07
2560 422,384,671.43 78,143.48 422,306,527.95
2559 417,685,707.22 77,369.78 417,608,337.44
2558 413,039,018.26 76,487.76 412,962,530.50
2557 408,444,023.00 75,357.40 408,368,665.60
2556 403,900,146.35 73,916.04 403,826,230.31
2555 791,001,380.82 395,001,380.82 396,000,000.00
2554 1,144,000,000.00 748,000,000.00 396,000,000.00
2553 748,000,000.00 748,000,000.00
2552 ไม่มีเงินฝากประจำ

 

 

                                                                        ……………….

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น