ปลื้มปิติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ วางศิลาฤกษ์ Medical Hub

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด“อาคารวิทยวิภาส”คณะวิทยาศาสตร์และวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารวิทยวิภาส” คณะวิทยาศาสตร์ โดยเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเวลา   ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์เฝ้าฯ รับเสด็จ ถวายพวงมาลัย ถวายของที่ระลึก ถวายสูจิบัตร ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตามลำดับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาการก่อสร้างอาคารวิทยวิภาสจึงได้เสด็จฯ ไปยังแท่น ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารวิทยวิภาส”

จากนั้นจึงได้ทอดพระเนตรนิทรรศการอาคารวิทยวิภาส เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย24563 ตารางเมตร  สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารSC02 ที่มี มีสภาพทรุดโทรม จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เป็นจำนวน 495,661,000 บาท อาคารออกแบบจากแนวคิด “สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้” มีการนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ เพื่อให้สามารถนำเอาพลังงานธรรมชาติมาใช้ในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการเรียนการสอนของสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   สำหรับ“อาคารวิทยวิภาส” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2558 และได้รับพระราชทานชื่ออาคารจากใต้ฝ่าละอองพระบาทที่มีความหมายว่า “อาคารที่เป็นแหล่งความรุ่งเรืองของความรู้” ทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับเหนือชื่ออาคาร เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน  2561

เวลา 16.00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังมณฑลพิธี พื้นที่ราชพัสดุใกล้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเมื่อเสด็จ ถึง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างโครงการจึงได้ประกอบพิธีตามลำดับ ในโอกาสนี้ยังมีบุคคลสำคัญและตัวแทนส่วนงานต่างๆ และนักศึกษาที่มารับเสด็จและผู้ทูลเกล้า ฯ ถวายสิ่งของ โดยมี รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล รักษาการแทนคณบดี คณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทูลเกล้าถวายผ้าไหมพื้นเมืองอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  ผศ.นพ.ธเนศ รังสีขจี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคลคณะแพทยศาสตร์ ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จากการที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการรับส่งผู้ป่วยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบางส่วนของจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งในแต่ละปี มีผู้ป่วยจำนวนมากมาเข้ารับบริการ แบ่งเป็นผู้ป่วยนอก ประมาณ 1 ล้านคนต่อปี และผู้ป่วยใน 52,000 คนต่อปี แม้จะมีการขยายบริการจนมีขนาด 1,400 เตียง จำนวนเตียงก็ยังไม่สามารถรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นได้ ตามมติประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 2 เมษายน 2551 จึงได้อนุมัติหลักการให้คณะแพทยศาสตร์ศึกษาความเป็นไปได้และริเริ่ม โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อสามารถตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อให้เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพชั้นเลิศ( Medical hub )ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภาคลุ่มน้ำโขงที่สามารถให้บริการอย่างเพียงพอและเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของภูมิภาค และใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข พัฒนาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยความร่วมมือของคณะวิชาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนสถาบันในต่างประเทศ

อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์อาคารจอดรถ  อาคารเรือนพักญาติ รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 197,424 ตร.ม.งบประมาณทั้งสิ้น 4,346,357,200 บาท  ภายหลังการเสร็จสิ้นโครงการ จะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้ทัดเทียมนานาชาติ รวมถึงการลดปัญหาความไม่เพียงพอของปริมาณเตียงผู้ป่วย ในด้านการเรียนการสอนจะเพิ่มศักยภาพของการผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์สาขาต่างๆ รวมไปถึงบุคลากรที่สำคัญทางการสาธารณสุขนอกจากนี้ในด้านของการวิจัยจะสามารถนำข้อมูลจากการดูแลผู้ป่วยมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ สร้างเครือข่ายในการทำวิจัยร่วม และสร้างงานวิจัยที่แก้ปัญหาสาธารณสุขให้ประเทศได้

 

แสดงความคิดเห็น