มทร.อีสานขานรับเลิกใช้ถุงพลาสติก

มทร.อีสาน ขานรับมาตรการงดใช้ถุงพลาสติก จาก มติ ครม. ในการเห็นชอบการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เกต และร้านสะดวกซื้อต่างๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เสริมพลังลดโลกร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า จากข้อมูลที่น่าสนใจของ www.bitbangkok.com ด้านปริมาณขยะพลาสติกที่มีอยู่ทั่วโลกตอนนี้ ที่มีมากถึง 6,300 ล้านตัน โดยเป็นขยะพลาสติกจากประเทศไทย 2.7 ล้านตัน เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 7,000 ตันต่อวัน ซึ่งขยะพลาสติกเหล่านี้ใช้เวลาย่อยสลายราว 450 ปี ทำให้เกิดเป็นขยะหลงเหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อม ทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างที่พบเห็นในข่าวต่างๆ อาทิ เต่าทะเล และ พะยูนมาเรียม เป็นต้น

จากข้อมูลดังกล่าว มทร.อีสาน ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอด และได้ประกาศตัวเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว ในการเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องของสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ในที่นี้รวมไปถึงสภาพอากาศและสภาพจิตใจที่ต้องดีขึ้นไปอย่างสอดคล้องกัน อีกทั้งในเรื่องของขยะพลาสติกที่มหาวิทยาลัยได้ขานรับรัฐบาลในการขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาเลิกใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทน ในที่นี้รวมไปถึงการลดการใช้แก้วน้ำพลาสติก โฟมใส่อาหาร หรือภาชนะอื่น ๆ ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอีกด้วย

อย่างไรก็ตามในฐานะของสถาบันการศึกษา สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างความเข้าใจในเรื่องการรักษ์สิ่งแวดล้อม การคงไว้ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติให้คงอยู่นานที่สุดให้แก่นักศึกษา ผู้เป็นกำลังสำคัญต่อชาติในอนาคต ซึ่งเมื่อเข้าใจแล้ว ทุกคนก็จะสามารถปรับตัวและปฏิบัติตามได้ จนนำไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น