อุดรฯแชมป์’62 สนามบินภูธรที่มีผู้โดยสารมากที่สุด

จากสถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศของกรมท่าอากาศยานพบว่า ปี 2562 (มกราคม-พฤศจิกายน) ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภายใต้การดูแลกรมท่าอากาศยาน จำนวน 24 ท่าอากาศยานทั่วประเทศไทย มียอดผู้โดยสารใช้บริการกว่า 16,938,062 ล้านคน 131,194 เที่ยวบิน ซึ่งมีแนวโน้มความเป็นไปได้ จากการขยายตัวของความนิยมการเดินทางด้วยเครื่องบินในระดับภูมิภาค ที่ได้รับอิทธิพลจากสายการบินโลว์คอสต์ที่แพร่หลาย

โดยท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเป็น 10 อันดับแรกคือ 1.ท่าอากาศยานอุดรธานี มีจำนวนผู้โดยสารตลอดทั้งปีอยู่ที่ 2,374,436 คน มี 17,058 เที่ยวบิน รองลงมาคือ 2.ท่าอากาศยานกระบี่ ผู้โดยสาร 2,278,575 คน มี 15,706 เที่ยวบิน ตามมาด้วย 3.ท่าอากาศยานขอนแก่น ผู้โดยสาร 1,782,391 คน มี 13,349 เที่ยวบิน 4.ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้โดยสาร 1,692,462 คน มี 11,372 เที่ยวบิน 5.ท่าอากาศยานสุราษฎ์ธานี ผู้โดยสาร 1,646,427 คน มี 10,846 เที่ยวบิน 6.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ผู้โดยสาร 1,395,571 คน มี 14,620 เที่ยวบิน 7.ท่าอากาศยานพิษณุโลก ผู้โดยสาร 650,443 คน มี 5,375 เที่ยวบิน 8.ท่าอากาศยานตรัง ผู้โดยสาร 643,117 คน มี 4,152 เที่ยวบิน 9.ท่าอากาศยานสกลนคร ผู้โดยสาร 365,951 คน มี 2,707 เที่ยวบิน และ 10.ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ผู้โดยสาร 361,768 คน มี 2,520 เที่ยวบิน

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน มีผู้โดยสารใช้บริการสนามบิน ทั้งหมด 10 อันดับ ดังนี้ 1) ท่าอากาศยานอุดรธานี ขาเข้า 1,182,702 คน ขาออก 1,191,734 คน 2) ท่าอากาศยานกระบี่ ขาเข้า 1,113,510 คน ขาออก 1,165,065 คน 3) ท่าอากาศยานขอนแก่น ขาเข้า 886,503 คน ขาออก 895,888 คน 4) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ขาเข้า 1,182,702 ขาออก 1,191,734 5) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ขาเข้า 820,031 คน ขาออก 850,773 คน 6) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ขาเข้า 694,691 คน ขาออก 700,880 คน 7) ท่าอากาศยานพิษณุโลก ขาเข้า 323,195 คน ขาออก 327,248 คน 8) ท่าอากาศยานตรัง ขาเข้า 318,886 คน ขาออก 324,321 คน 9) ท่าอากาศยานสกลนคร ขาเข้า 183,552 คน ขาออก 182,399 คน และ 10) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ขาเข้า 178,861 คน ขาออก 182,907 คน รวมผู้โดยสารขาเข้า 6,543,620 คน ขาออก 6,647,545 คน

ในขณะที่ท่าอากาศยานอื่น ๆ 14 แห่ง ได้แก่ 1) ท่าอากาศยานเลย 2) ท่าอากาศยานแพร่ 3) ท่าอากาศยานแม่สอด 4) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 5) ท่าอากาศยานชุมพร 6) ท่าอากาศยานนครพนม 7) ท่าอากาศยานนครราชสีมา 8) ท่าอากาศยานนราธิวาส 9) ท่าอากาศยานน่านนคร 10) ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 11) ท่าอากาศยานปาย 12) ท่าอากาศยานระนอง 13) ท่าอากาศยานลำปาง และ 14) ท่าอากาศยานหัวหิน พบว่า ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน มีอัตราผู้โดยสารขาเข้า 1,181,285 คน และขาออก 1,205,009 คน

แหล่งข้อมูล กรมท่าอากาศยาน

แสดงความคิดเห็น