‘ขอนแก่นพัฒนาเมือง’ เสนอโมเดลรถไฟฟ้าแก้จน

เว็บไซต์ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด เสนอว่า ขอนแก่นโมเดล ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แก้จน และลดความเหลื่อมล้ำ ได้จริงหรือ?

‘ขอนแก่นโมเดล’ จะเป็นโครงสร้างที่สามารถช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยพยายามใช้กฎหมายที่มีอยู่ และทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อ ‘เมือง’ และ ‘ผู้มีรายได้น้อยในวงกว้าง’

โดยใช้เครื่องมือต่างๆของตลาดทุน เพื่อให้เกิดความสามารถในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และแก้ปัญหาด้านงบประมาณไปด้วยในตัว

จากภาพอธิบายได้ดังนี้

1.กรอบสีแดง คือ รัฐบาลและกระทรวงต่างๆ ได้ออกใบอนุญาตและมีคำสั่งให้ ขอนแก่นทำงานเองได้ จึงได้จัดตั้ง ‘บริษัทจำกัด’ ของ 5 เทศบาล

2.กรอบสีฟ้า คือ สิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงต่างๆ อนุมัติมาให้ ได้แก่ ‘โครงสร้างพื้นฐาน’ (โครงการ LRT และการทำ TOD) เป็นการสร้างกระเป๋าเงินให้เมือง นั่นคือ งบประมาณ โดยใช้ตลาดทุนเข้ามาช่วย ตั้งกองทุนผู้มีรายได้น้อย ได้ถือหุ้นในราคา PAR หรือมูลค่าเริ่มต้นของบริษัท

3.หากสำเร็จ บริษัทจำกัดของ5เทศบาล จะมี Market Cap หรือมูลค่าบริษัท สูงถึง 100,000 ล้านบาท จะทำให้มีงบประมาณมาพัฒนาแผน Smart City ดังกรอบสีเหลืองได้

4.กรอบสีเขียว คือการระดมทุนในทุกรูปแบบ รวมถึงตลาดทุน โดยหากเข้าตลาด กองทุนผู้มีรายได้น้อยก็จะได้ผลรับประโยชน์ไปด้วย

แสดงความคิดเห็น