‘บ้านแฮด’ จับมือทั้งอำเภอ เพื่อเลิกกินปลาดิบ

วันที่ 6 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมทีมงาน เข้าประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) บ้านแฮด จ.ขอนแก่น นำโดย นายทวิช พิมพะ นายอำเภอบ้านแฮด ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยมีสาธารณสุขอำเภอ ฝ่ายปกครอง อบต. เทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารรพ.สต. และ อสม. เข้าร่วมประชุม กว่า 35 คน

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดำเนินงานในรูปแบบการทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านกิจกรรมมหกรรมรณรงค์และการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ “บ้านแฮดโมเดล”

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในระยะแรก ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และ พชอ.บ้านแฮด ได้จัดฝึกอบรมผู้นำชุมชนจากทั้ง 4 ตำบล จำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน เมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ การเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแสดงออกและนำเสนอผ่านการแสดงละครสั้นสะท้อนปัญหา รวมถึงการได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากวิทยากรในหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่เรื่อง อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ, ระบบการจัดการข้อมูลใน Isan Cohort, การตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ หลักสูตรการเรียนการสอน OV CCA ในโรงเรียน และการรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โดยเน้นการนำเอาแนวคิดทุกโครงการไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวว่า “การแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่อำเภอบ้านแฮด เราไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นบ้านแฮดไม่กินปลาดิบ แต่จะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้งระบบ ได้แก่ การจัดการระบบสุขาภิบาลและสิ่งปฏิกูล อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ การตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับ การสร้างภูมิคุ้มกันโดยให้ความรู้เยาวชน การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จนนำไปสู่การส่งต่อการรักษา ซึ่งทุกประเด็นนั้นมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน ดังนั้น พี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนในอำเภอบ้านแฮดต้องแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ยินดีให้การสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกันจนปัญหานี้จะหมดไปจากพื้นที่”

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มาเป็นเวลากว่า ครึ่งทศวรรษผ่านโครงการ CASCAP โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (ที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และโครงการอื่นๆ โดยพื้นที่ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น หรือที่เราเรียกกันว่า “บ้านแฮดโมเดล” นี้ เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่นำร่องที่ทางสถาบันวิจัยฯ ได้นำเอาโครงการวิจัยแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในด้านต่างๆ มาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่

ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น