ทน.ขอนแก่น เคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กชายขอบ’63

ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กลุ่มแกนนำเยาวชนเด็กชายขอบ นำโดย นายประดิษฐ์จรัส อสุชีวะ (เปี๊ยก มังกรดำ) แกนนำผู้ดูแลเยาวชนเด็กชายขอบ ตัวแทนเยาวชน TO BE NUMBER ONE และคณะ ร่วมหารือและรับฟังการรายงานผลการดำเนินที่ผ่านมาของกลุ่มแกนนำเยาวชนเด็กชายขอบ รวมถึงแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจะดำเนินการในปีนี้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเชื่อมสัมพันธ์กลุ่มเด็กและเยาวชน มีโครงการดังนี้ 1. โครงการอบรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE 2. โครงการศูนย์สร้างโอกาสเด็กและเยาวชนบ้านเรา 3. โครงการศูนย์เยาวชนและครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน มีโครงการดังนี้ 1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำ 3. โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชนชายขอบ 4. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนประสานงานเครือข่ายคณะทำงาน มีโครงการดังนี้ ประชุมประจำเดือนเครือข่ายคณะทำงาน 2. ประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานประจำปี 3. ประชุมทีมสหวิชาชีพคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเครือข่ายคณะทำงาน มีโครงการคือการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้และจะมีการติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ

แสดงความคิดเห็น