ทน.ขอนแก่น แชร์วิธีสร้าง ขก.สมาร์ทซิตี้ ต่อ ขรก.ชายแดนภาคใต้

ทน.ขอนแก่น แชร์วิธีสร้าง ขก.สมาร์ทซิตี้ ต่อ ขรก.ชายแดนภาคใต้ แนะหัวใจสำคัญคือกระบวนการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากประชาชน

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายเทศมนตรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง“ขอนแก่นพัฒนาเมือง Khonkaen Smart City 4.0” โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( สำนักงาน ก.พ.ร ) จัดโครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 100 คน

ทั้งนี้ รองนายเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้บรรยายถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขอนแก่น สมาร์ทซิตี้ ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านการขนส่ง Logistics & Transportation ด้านการประชุมและเศรษฐกิจ MICE City และด้านการแพทย์ Medical & Healthcare โดยเทศบาลนครขอนแก่น Smart City มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาเมือง

เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้อยู่อาศัย เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชนเพื่อช่วยลดต้นทุน แต่เพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบไปด้วย Smart City 7 ด้าน ได้แก่

1.Smart People คือ เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกันในสังคม มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ คนสูงอายุ เปิดโอกาสและสร้างสำนึกให้คนในเมืองมีส่วนร่วม
2.Smart Living คือ เมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา และด้านสุขภาพอนามัย
3.Smart Environment คือ เมืองที่ประหยัดพลังงาน Green building หรือการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พลังงานโซล่าเซลล์ ซึ่งร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
4.Smart Economy คือ เมืองที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการสร้างบริษัทใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล
5.Smart Mobility คือ เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบาย มีความคล่องตัว และมีความปลอดภัย
6.Smart Governance คือ เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส มีความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โครงการเทศบาลดิจิทัล โครงการระบบร้องทุกข์ you pee (อยู่พี่) โครงการ Lora KKM ชิปอัจฉริยะ
7.Smart Education คือ เมืองที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกวัย อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

โดยเฉพาะ Smart Mobility โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) ต้นแบบในเมืองภูมิภาค ของประเทศไทย ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมมือกับอีก 5 เทศบาล ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) พร้อมกับภาคเอกชนคนขอนแก่น จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ชื่อ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด เพื่อมาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ นี้ให้สำเร็จ ซึ่งถ้าสำเร็จจะถือว่าเป็นจังหวัดภูมิภาค เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขับเคลื่อนขอนแก่นสมาร์ทซิตี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย จากสภาเมืองที่มีคนเมืองหลากหลายกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และประชาชนชาวขอนแก่น ที่ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่วมกันขับเคลื่อนตลอดเวลา สิ่งที่เทศบาลนครขอนแก่นได้ตระหนักและให้ความสำคัญที่สุด คือ การแสดงพลังของคนขอนแก่นเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้ประชาชนในสังคมมีความสุข

แสดงความคิดเห็น