สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. พร้อมจัดงานมหกรรมรณรงค์กำจัดพยาธิใบไม้ตับฯ สร้างบ้านแฮดโมเดล

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มข. พร้อมจัดงานมหกรรมรณรงค์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สร้างบ้านแฮดโมเดล

วันที่ 16 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน มหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนางภราดร ดังยางหวาย รักษาการสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด เป็นประธานการประชุม โดยความร่วมมือระหว่างโครงการวิจัยท้าทายไทย: Fluke Free Thailand สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 (กขป.7) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านแฮด (พชอ.) ร่วมดำเนินงานบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮด

การประชุมในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยในงานดังกล่าวจะมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้นวัตกรรมการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีโดยเครื่องอัลตร้าซาวด์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี การจัดนิทรรศการให้ความรู้การป้องกันกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และกิจกรรมการออกร้านนิทรรศการจากทุกภาคส่วนในพื้นที่

อำเภอบ้านแฮด มีการระดมแนวคิดของตัวแทนจากทุกภาคส่วน อันเป็นการบูรณาการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างอย่างยั่งยืน มีการร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับปฐมภูมิ คือ การสร้างเกราะป้องกันการเกิดโรค ระดับทุติยภูมิ คือการเฝ้าระวังคัดกรองลดปัจจัยในการเกิดโรค และระดับตติยภูมิ คือการแก้ไขปัญหารักษาเยียวยาลดความสูญเสียของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน โดยผ่านการขับเคลื่อนจากศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านแฮด (พชอ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืนในรูปแบบของพื้นที่ต้นแบบ “บ้านแฮดโมเดล” (Ban Had Model)

แสดงความคิดเห็น