ส.ฌาปนกิจฯครูโคราชระส่ำ เดินหน้าค้านตั้ง กก. ชุดเหล้าเก่าในขวดใหม่

สมาคมฌาปนกิจฯครูโคราช 5 หมื่นคนระส่ำหนัก ประกาศเดินหน้าชน ค้านแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้กรรมการชุดใหม่ เหตุมีรายชื่อกรรมการชุดถูกถอดถอนร่วมวง สำหรับกลุ่มธรรมรักษ์ระบุขาดคุณสมบัติของกรรมการฯตามระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เตรียมร้องนายทะเบียนฯกลางอีกครั้ง ก่อนที่จะยื่นศาลทุจริตฯพิจารณาตามมาตรา 157 เป็นที่พึ่งสุดท้าย

ภายหลังจากนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่เทศบาลตำบลปรุใหญ่ตอบหนังสือร้องเรียนว่ากรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนคราชสีมาจำกัด (ส.ส.นม.) ว่า คณะกรรมการ ส.ส.นม.ชุดที่ 11 กระทำการโดยชอบด้วยกฎหมายไม่สั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนและเปลี่ยนตัวกรรมการชุดที่ 11 ให้พ้นจากตำแหน่ง ต่อมาผู้ร้องเรียนได้ร้องไปที่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลาง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทะเบียนฯกลางมีคำสั่งมาถึงผู้ร้องเรียนว่า คณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 ไม่มีการประชุมใหญ่เพื่อรับรอง เรียกภาษาง่ายๆว่า กรรมการเถื่อน นายทะเบียนฯกลางจึงมีคำสั่งมายังผู้ร้องว่าให้นายทะเบียนฯประจำท้องที่สั่งเพิกถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการชุดที่ 11 ทั้งคณะ  ต่อมานายทะเบียนฯประจำท้องที่ได้สั่งแล้ว ตามหนังสือฯที่ 0505/3536 เรื่องการเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ที่ได้นัดประชุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดแล้วนั้น

นายพิชัย สมพงษ์ ผู้ประสานงานกลุ่มธรรมรักษ์ และสมาชิก ส.ส.นม. พวกตนมี 4 คนประกอบด้วยนายสัมมนา ฉัตรบูรณจรัส นายสำเภา ทวีผล (นิติกรประจำเขตการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา) และนายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหม่อน) ได้ทำหนังสือร้องเรียนนายทะเบียนฯประจำท้องที่ไปแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องตลอดมา จนกระทั่งได้ร้องเรียนไปยังนายทะเบียนฯกลาง จึงมีคำสั่งเพิกถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการ (ปลดกรรมการทั้งคณะ) ได้เปิดเผยว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของครูโคราชมีสมาคมฌาปนกิจฯ 3 แห่ง คือ 1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัด(ส.ส.นม.) เป็นสมาคมฯที่ถูกต้องตามกฎหมายมีสมาชิกถึง 23,208 คน  ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(มาตรา 11) แต่คณะกรรมการฯ 15คนชุดที่ 11 ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ได้เรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งไม่มีหนังสือเชิญพร้อมวาระการประชุม โดยนายทะเบียนฯกลางสั่งเพิกถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการทั้งหมดแล้ว

2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลาการทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัด (ส.ฌ.นม.) เป็นสมาคมฯที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 แม้แต่มาตราเดียว ที่สำคัญสมาชิกสามารถดู “ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” ได้ (แต่ไม่มีแสดงให้เห็น) บังคับครูผู้ขอกู้เงินทุกคนต้องเป็นสมาชิก ส.ฌ.นม.มิเช่นนั้นจะไม่ได้เงินกู้ แต่สามารถรวบรวมสมาชิกแบบบังคับได้ 18,271 คน มีการประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งครั้งแรก 12 ตุลาคม 2557 ต้องส่งรายงานการประชุมใหญ่ไปให้นายทะเบียนภายใน 14 วัน  แต่สมาคมฯนี้ส่งไปให้นายทะเบียนฯประจำท้องที่เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เลขรับของเทศบาลฯที่ 3592 น่าสังเกตว่าสมาคมฯนี้ประกอบด้วยกรรมการก่อตั้ง 9 คนประชุมร่วมกับอีก 9 คนรวม 18 คน นี่เป็นสมาคมฯเถื่อน ซึ่งหมายรวมถึงกรรมการก็เถื่อนด้วย

3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัดและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา(ฌ.ส.นม.) ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเพื่อก่อการจัดตั้งสมาคมฯ เมื่อ 18 ธันวาคม 2560 แต่ส่งรายงานนี้ไปเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เลขรับเทศบาลฯที่ 3576 สามารถบังคับให้ผู้กู้เงินสหกรณ์สมัครสมาชิกได้ 9,439 คน ผิดกฎหมายทั้งหมด เป็นองค์กรเถื่อน และเป็นกรรมการก็เถื่อนด้วย

นายพิชัย กล่าวอีกว่า หนังสือร้องเรียนของนายสัมมนาฯ ระบุว่า พฤติการณ์การรับจดทะเบียนตั้งสมาคมฯ ที่ 2 ส.ฌ.นม. และสมาคมฯที่ 3 ฌ.ส.นม. ของคณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฯ กรรมการทุกชุด พนักงานสมาคมฯ โดยเฉพาะนายทะเบียนฯกลาง เป็นพฤติการณ์ที่กระทำไปโดยไม่สุจริต อาจมีการแสวงประโยชน์ของประชาชนที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ จำนวนมากถึง 5 หมื่นกว่าคน และหนังสือร้องเรียนนายทะเบียนฯกลางของนายสำเภา ทวีผล ระบุว่าพฤติการณ์เหล่านี้มีความผิดกฎหมาย 4 พฤติการณ์ โดยเฉพาะพฤติการณ์ที่ 4 คณะกรรมการสมาคมฯ ที่ 2 และที่ 3 ได้มีพฤติการณ์การจัดทำหลักฐานการรับ-การจ่ายเงินให้สมาชิกโดยไม่สุจริต เนื่องจากสมาคมฯ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

มีหน้าที่ต้องจัดทำหลักฐานทางการเงินไว้ทุกครั้งในการรับ-จ่ายเงินแล้วนำหลักฐานการรับ-จ่ายเงินไปลงบัญชีและต้องออกหลักฐานการรับ-จ่ายเงินทุกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่ามีการรับจ่ายเงินจริง ใบรับ-จ่ายเงินต้องทำขึ้น 2 ฉบับ ตัวจริงให้ผู้ชำระเงิน-ผู้รับเงิน ส่วนสำเนาเก็บไว้ที่สมาคมฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน และการลงบัญชีหลักฐานการเงินของสมาคมฯ แต่สมาคมฯที่ 2 และที่ 3 ไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินของสมาคมฯ ให้สมาชิกตามประกาศกระทรวงฯ และประกาศนายทะเบียนฯกลาง สมาคมฯ ที่ 2และที่3 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัด ออกใบเสร็จรับเงินแทนสมาคมฯ เพื่อเก็บค่าสมาชิก

“ไม่เป็นไปตามมติคณะผู้ก่อการจัดตั้งสมาคมฯที่ 2 จำนวน 18 คนในคราวประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557  โดยให้แยกออกจากใบเสร็จรับ-จ่ายเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จากนั้นมีบุคคลบางคนบีบบังคับให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ออกใบเสร็จรับเงินมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงปัจจุบันถือเป็นการแทรกแซงควบคุมจากบุคคลภายนอก ตัวอย่างดังนี้ “ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ส.ฌ.นม. 6 ราย จำนวนเงิน 120 บาท” “ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ฌ.ส.นม.5 ราย จำนวนเงิน 100 บาท””

ลายมือชื่อผู้รับเงินเป็นผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ไม่ใช่กรรมการหรือพนักงานสมาคมฯ ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวเป็นการจัดทำหลักฐานการรับ-จ่ายเงินให้สมาชิกโดยไม่สุจริต ดังนี้ 1. ไม่สามารถใช้ตรวจสอบได้ว่า จ่ายค่าสงเคราะห์ศพผู้ใด ไม่มีชื่อ-นามสกุล สมาชิกผู้ตายและไม่ทราบว่าตายจริงหรือไม่ หรือมีการเก็บซ้ำศพเดิมหรือไม่ และประเภทของเงินที่จ่ายให้สมาคมฯ คือเงินประเภทใด

2.การเงินของสมาคมฯถูกแทรกแซงควบคุมกำกับโดยบุคคลอื่นซึ่งมิได้เป็นกรรมการเข้ามาทำการแทนสมาคมฯที่ 2 และที่ 3 โดยให้สหกรณ์ฯเป็นผู้เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ การจ่ายค่าสงเคราะห์ศพให้กับทายาทและการหักเก็บเงินอื่นๆ แทนสมาคมฯทั้งสอง และ 3. ที่สำคัญมากเนื่องจากสมาคมฯที่ 2 และที่ 3 จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ใช่การฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลภายใต้กำกับของรัฐ จึงไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินเรียกเก็บสมาชิกด้วยการหัก (เงินเดือน) ณ ที่จ่ายจากหน่วยราชการได้ สมาชิกต้องมาชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพด้วยตัวเอง หรือให้หักเก็บเงินจากบัญชีผ่านธนาคารที่สมาคมฯทำข้อตกลงไว้กับธนาคารนั้นๆ

กล่าวโดยสรุป ในการรับ-จ่ายเงินให้สมาชิกทั้งสองสมาคมฯ เป็นการกระทำโดยไม่สุจริตร่วมกับบุคคลภายนอกในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาจำกัด ซึ่งไม่ใช่กรรมการฯหรือพนักงานของสมาคมฯทั้งสอง (ทั้งตัวการและผู้สนับสนุน) เข้าไปดำเนินกิจการของสมาคมฯตามนัยพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 มาตรา 52(2)  และเป็นพฤติการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา อาจเป็นการจงใจกระทำขัดต่อข้อกฎหมายหรือจงใจฝ่าฝืนข้อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือประกาศของนายทะเบียนฯกลาง

“การเพิกถอนและเปลี่ยนตัวกรรมการชุดที่ 11 โดยนายทะเบียนฯประจำท้องที่ว่า การเปลี่ยนตัวกรรมการชุดที่ 11 โดยให้คณะกรรมการชุดที่ 10 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการต่อไปจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกรรมการชุดใหม่นั้น ไม่น่าจะมีความเหมาะสม เนื่องจากกรรมการชุดที่ 10 จำนวน 10 คนคือ 1.นายประมวล ทั่งกลาง 2. นายเสนีย์ สมรูป 3. นายชำนาญ นาคศิริ  4.นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์ 5. นายนิพนธ์ นิลขันธ์  6. นายวุฒินันท์ วรรณมาตย์ 7. นายวราวุฒิ แท่นแก้ว 8. นายสมชาย เชิญกลาง 9. นายพงษ์ พันธ์สระน้อย 10.นายชำนาญ กุลงูเหลือม โดยกรรมการลำดับที่ 1-5 เป็นกรรมชุดที่ 11 ซึ่งนายทะเบียนฯกลางสั่งให้เพิกถอนและเปลี่ยนตัว และกรรมการหมายเลข 6-10 เป็นกรรมการ ส.ฌ.นม. จึงขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545″

ในข้อ 3(6) เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น (7) ไม่เป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น และ (10) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่สั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

นั้นแสดงให้เห็นว่า มีบุคคลพวกใดบ้างที่มีพฤติการณ์จงใจทำผิดกฎหมายซ้ำๆ ทำให้สมาคมฯเสียหายในต่างกรรมต่างวาระ ตนจึงทำหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไปยังนายทะเบียนฯประจำท้องที่เป็นลำดับแรกเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ก่อนร้องไปที่นายทะเบียนฯกลาง และอาจจะฟ้องศาลทุจริตและประพฤติมิชอบในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เป็นที่พึ่งสุดท้าย” ผู้ประสานงานกลุ่มธรรมรักษ์กล่าวในที่สุด.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธนาคารออมสิน สำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครู(สกสค.)และบริษัททิพยประกันภัยจำกัด(มหาชน)

 

คำฟ้อง(คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ มค 29/2560 เรื่องให้คณะกรรมการแก้ไขข้อบกพร่อง สั่ง ณ วันที่21ธันวาคม 2560)

ในการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ระบุชื่อบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจำกัด(มหาชน) ปรากฏว่าบริษัทสยามซิตี้จำกัด(มหาชน)ปฏิเสธการเป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สหกรณ์ออทรัพย์ครูมหาสารคามจำกัดเป็นผู้ถือไว้ อีกทั้งบริษัทฯมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัย(ไม่รับประกันชีวิต)

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น