นโยบายพรรคตั้งใหม่

 อะไรที่จะเป็นของใหม่ต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเหมือนของเก่า

ในทางการเมือง สิ่งที่สังคมไทยต้องการของใหม่ คือ ไม่เล่นการเมืองแต่ทำการเมืองจริงจัง ไม่โกหกตลบตะแลงแต่ต้องพูดจาตรงไปตรงมา ไม่คอรัปชั่นหรือโกงทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ไม่คิดแบบเดิมที่พัฒนาแต่วัตถุใช้เงินแจกแถมแหลกแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ไม่แก้ไขปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมแบบก่อสร้างเขื่อนฝายอ่างขุดเจาะ ก่อสร้างแต่โครงการใหญ่ๆโดยทำลายระบบนิเวศน์ ฯลฯ

การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว พรรคอนาคตใหม่ได้ใจและคะแนนจำนวนมากจากคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่เบื่อการเมืองแบบเดิมๆข้างต้น แต่ด้วยความเข้าใจที่ไม่เพียงพอต่อระบบโครงสร้าง วัฒนธรรม และอำนาจทางการเมือง การกระทำ คำพูดต่างๆและพฤติการณ์ต่างๆคล้ายจะไม่ใช่ทำการเมืองใหม่  จึงมัดความผิดพลาดของตัวเอง ทำให้เกิดความเพลี่ยงพล้ำทางการเมือง จนอาจต้องตั้งพรรคใหม่เพื่อให้ยังคงสภาพทางการเมืองในรัฐสภา

นอกจากจะมีพรรคการเมืองใหม่จากพรรคอนาคตใหม่ที่คาดว่าจะถูกยุบพรรค พรรคใหม่ของคุณกรณ์ จาติกวณิชที่ลาออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ก็กำลังเป็นที่ฮือฮาทางการเมือง โดยชูรวมพลคนมีของ… หมายถึง คนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดและสิ่งใหม่ๆที่ดีมารวมกัน โดยขอให้ประชาชนช่วยกันตั้งชื่อพรรคการเมืองใหม่นี้ด้วย

ยังมีอีกสองพรรคที่คนใกล้ชิดผู้เขียนเล่าให้ฟัง คือพรรคการเมืองของกลุ่มเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อชุมชนและผลกระทบจากนโยบายของรัฐ มีคุณหมอหนุ่มที่มีชื่อเสียงและร่วมต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในภาคใต้เป็นแกนนำ

อีกพรรคหนึ่งออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ก่อนคุณกรณ์ เป็นคนหนุ่มเชื้อสายดี จบเมืองนอก หน้าตาบุคลิกภาพดี ความคิดดี จนผู้เขียนเคยชื่นชมในเวทีสาธารณะว่าภายใน 20 ปี ถ้ารักษาตัวดีๆจะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี

ถ้าพรรคคุณกรณ์ ร่วมมือกับสองหนุ่มอีกสองพรรคใหม่ได้ การเมืองไทยก็ไม่ต้องเพิ่มพรรคการเมืองเล็กๆเยอะเกินไป คนเหล่านี้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว เพียงแต่จะทำงานการเมืองร่วมกันได้หรือไม่? ต้องเอานโยบายเป็นหลักอย่างจริงจัง  ไม่คิดแต่อยากมีอำนาจไปจัดสรรผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง เพราะนั่นจะทำให้การเมืองไทยไม่มีอะไรใหม่จริง มีแต่คำพูดที่หลอกลวงกัน เป็นละครน้ำเน่าการเมืองหรือหน้ากากทางการเมือง อยู่ในวงจรอุบาทว์เหมือนเดิม

ผู้เขียนจึงขอมีส่วนร่วมเสนอนโยบายสั้นๆ ดังนี้

นโยบายทางเศรษฐกิจ ชูเรื่องแก้จนตรงจุดเหมือนรัฐบาลจีนที่ขจัดความยากจน 770 ล้านคนให้เกือบหมดไปได้ แก้ไขปัญหาที่ดินให้คนที่สูญเสียที่ดิน จำนำจำนอง ไม่มีที่ดิน เช่าที่ดินทำกินและมีโอกาสเสี่ยงจะสูญเสียที่ดิน ให้สามารถมีชีวิตที่พอเพียง โดยให้หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ประชาสังคมและเอกชนร่วมรับผิดชอบดูแลครัวเรือนยากจนและชุมชนยากจน ให้ฟื้นตัวเองมีงานทำมีรายได้ลดหนี้สินจนเลี้ยงครอบครัวและเป็นชุมชนพึ่งตนเองได้

นโยบายทางการเมือง กระจายการพัฒนาความเจริญให้พื้นที่ดูแลกันเอง ให้อำนาจการจัดเก็บภาษีที่ท้องถิ่น สร้างวิถีชีวิต/วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริง มีจุดเน้นตั้งแต่เด็กเยาวชนที่เคารพความคิดต่าง รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รู้จักหาฉันทามติร่วมและสันติวิธี

นโยบายทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนหลักสูตรทุกระดับชั้น ไม่เรียนแบบเก่าที่ไม่ดีมาเป็นการศึกษาทางเลือก เน้นความชอบความถนัดของเด็กและเพิ่มการเรียนรู้ที่หลากหลาย

นโยบายทางการเกษตร ปรับเปลี่ยนมาใช้เกษตรอินทรีย์ทุกพืชผลทางการผลิต ทั้งข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ฯลฯ ลดการนำเข้าสารเคมีทุกชนิดอย่างจริงจัง

นโยบายสิ่งแวดล้อม ลดฝุ่นPM 2.5 ด้วยการปลูกต้นล้อมรอบเมืองทุกทิศทางและสร้างสวนสาธารณะมากขึ้นๆ ลดการเผาไร่พืชเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชอินทรีย์แบบผสมผสาน ลดการใช้รถน้ำมันดีเซลลง สร้างระบบรถสาธารณะที่มีคุณภาพ ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งให้ทำแก้มลิงเก็บกักน้ำและทำเกษตรผสมผสาน ดูแลไร่นาให้มีสระและน้ำใต้ดินให้เพียงพอ

นโยบายด้านสุขภาพ เน้นสร้างนำซ่อมและยกระดับหลักประกันสุขภาพให้ดีและทั่วถึง ให้การศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้มากขึ้นๆ

ตัวอย่างนโยบายข้างต้น เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องการพรรคการเมืองมาสร้างรูปธรรมการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและการพัฒนาไปสู่ความเจริญงอกงามที่ดี

แน่นอนว่าพรรคการเมืองใหม่ต้องช่วยกันสร้างคำสั้นๆที่กระชากใจให้ประชาชนสนใจและเลือกพรรคใหม่ ต้องสร้างยุทธศาสตร์ มาตรการ แผน โครงการรูปธรรมที่ทำได้จริงทันที

 ที่สำคัญต้องสร้างการมีส่วนร่วมระดมคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่มีของดีในตัว มาร่วมคิดร่วมผลักดันให้เป็นจริง

โดย:สมพันธ์  เตชะอธิก

 

แสดงความคิดเห็น