ทน.ขอนแก่นทำสำเร็จ!ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 33.2 UNDPพอใจดันนำร่องเมืองต้นแบบคาร์บ่อนต่ำ

UNDP ผู้ประเมิน Khonkaen Low Carbon Cityเมืองคาร์บอนต่ำ พอใจ 3 แนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครขอนแก่น สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 33,344.5 ตันคาร์บอนเทียบเท่า คิดเป็น 33.2% ของเป้าหมาย ดันสู่ต้นแบบเมืองคาร์บ่อนต่ำ 

ภาพจากเทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห เทศบาลนครขอนแก่นนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการงานโครงการกลางภาค โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน  โดย โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญ International Team Leader และ National Consultant เป็นตัวแทนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ,สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ประกอบด้วย MR.Langnan Chen ผู้ประเมินระหว่างประเทศ (UNDP) International Consultant , คุณเอรดา ยาวิลาศ ผู้ประเมิน พร้อมคณะ เป็นผู้ตรวจประเมินโครงการ

ภาพจากเทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

ในการนี้เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญได้มีการสอบถามรายละเอียดต่างๆ และมีความพึงพอใจต่อการทำงานโครงการดังกล่าว และพร้อมที่จะให้ร่วมมือกันในครั้งต่อไปด้วย

ภาพจากเทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

สำหรับโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินงานร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยสำนักงานโครงการพัฒนา แห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาการดำเนินการ โดยตามระเบียบปฏิบัติของโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โครงการดังกล่าว จะต้องได้รับการตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการกลางภาค (Project Mid-term Review)

ภาพจากเทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน  ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) โดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 100,500 ตันคาร์บอนเทียบเท่า ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดการขยะ 3Rs การจัดการขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ย การใช้พลังงานทดแทน Waste to energy การศึกษาการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า และระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ภาพจากเทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

1.การจัดการขยะ ได้ดำเนินการวางระบบคัดแยกผ่านสถานีคัดแยกขยะ การคัดแยกขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยในระดับครัวเรือน การจัดซื้อเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ รถแทรกเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดทำศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ และบางส่วนอยู่ระหว่างการจัดหา เช่น เครื่องกลับกองปุ๋ยหมัก การปรับปรุงอาคารโรงเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย้วยวิถีพอเพียง

2.การใช้พลังงานทดแทน ได้มีการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 12.4 กิโลวัตต์ ที่ตลาดสดเทศบาลนคร ๑และสถานีสูบน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง

3.Waste to energy การศึกษาการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้เปลี่ยนวิธีในการกำจัดขยะจากการฝังกลบเป็นกำจัดขยะโดยการเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และมีการศึกษาการศึกษาระบบ Feeder to LRT โดยปัจจุบันเทศบาลนครขอนแก่นสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 33,344.5 ตันคาร์บอนเทียบเท่า คิดเป็น 33.2% ของเป้าหมาย

ที่มา:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น