ผวจ.ขอนแก่น เปิดโครงการบาดาลแก้แล้ง หวังช่วยเกษตรกรพ้นวิกฤตน้ำ 63

รายงานข่าวแจ้งว่าที่ บ้านหนองเต่า หมู่ 3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดตัวโครงการน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น จัดทำโครงการน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น แก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการสนับสนุนบ่อบาดาลให้กับเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ทางจังหวัดได้พยายามแก้ไขในการหาแหล่งน้ำมาสนับสนุน โดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ และน้ำที่ใช้ในกิจการดูแลด้านสาธารณสุขเป็นลำดับแรก รัฐบาลได้ให้มีการสำรวจว่าในภาคการผลิตภาคการเกษตรโดยเฉพาะไม้ยืนต้น ไม้ผลขนาดใหญ่ ที่ต้องมีระยะเวลาในการปลูกเป็นเวลาหลายปีจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และจะต้องไม่ให้เกิดความสูญเสีย

โดยส่วนราชการในพื้นที่ได้นำน้ำบาดาลขึ้นมาช่วยภาคการผลิตในภาคการเกษตรที่เป็นไม้ผลขนาดใหญ่ ซึ่งขณะนี้เริ่มเห็นผลขึ้นมาแล้ว และที่อำเภอบ้านแฮด จ.ขอนแก่น ถือเป็นจุดที่มีผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัดขอนแก่นและในประเทศไทยผลผลิตเหล่านี้ส่งไปยังประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี สร้างรายได้เข้ามาสู่ประเทศและในพื้นที่ปีละนับพันล้านบาท ซึ่งถือผลสำเร็จจากการที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นในการนำน้ำใต้ดินมาสนับสนุนในภาคการผลิตภาคการเกษตรจนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีการขยายผลให้ครอบคลุมในพื้นที่ 26 อำเภอจังหวัดขอนแก่นต่อไป

แสดงความคิดเห็น