วิทยาลัยปกครองฯ มข. ปูพรม  ‘ยุวชนอาสา’ ส่ง นศ. กิน-นอน ในหมู่บ้าน 5 เดือน

วิทยาลัยปกครองฯ มข. ปูพรม  ‘ยุวชนอาสา’ 15 อำเภอ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งนักศึกษาลงพื้นที่ กิน-นอน ในหมู่บ้าน 1 ภาคเรียน (4-5 เดือน) เรียนรู้วิถีชีวิต ร่วมกิจกรรมชุมชน หวังแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 28 ก.พ. 62 วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการยุวชนสร้างชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นโครงการสำคัญในการปฎิรูปประเทศไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้พลังเยาวชนไทยเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมทั้งปฏิรูประบบการเรียนรู้สร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้ยุวชนนำความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปพัฒนาพื้นที่ชนบท พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้ประกอบการยุคใหม่อีกด้วย โครงการยุวชนสร้างชาติ ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก ได้แก่ 1) โครงการยุวชนอาสา 2) โครงการบัณฑิตอาสา และ 3) โครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ

หลังจากที่กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 จากโครงการยุวชนอาสาได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ “ยุวชนอาสา ระยะที่ 1” มีการระดมความคิดวิเคราะห์ และสรุปวางแผนการดำเนินการในแต่ละพื้นที่ ของทั้ง 14 โครงการย่อย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษากลุ่มดังกล่าว ได้เริ่มลงพื้นที่ไปอยู่กับชาวบ้านในพื้นที่ 15 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะพักอาศัยในชุมชนเป็นเวลา 1 ภาคเรียน (4-5 เดือน) เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ร่วมกิจกรรมกับชุมชน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับชุมชน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปปรับใช้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น พัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพให้กับตนเองได้ในอนาคต โดยมีอาจารย์ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษาและนิเทศงานให้กับกลุ่มนักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ลงพื้นที่ชุมชนดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น