ดร.อนุศาสตร์“ยอมถอย” กองทุนสวัสดิการฯเข้าข่ายประกันชีวิต แต่ยังเมินคำสั่งเพิกถอนมติประชุมใหญ่ปันผล

สหกรณ์ครูขอนแก่นยืนยันคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.50% ไม่เกี่ยวโควิด 19 อ้างสหกรณ์ครูภาคอีสาน 6 จังหวัด ดอกเบี้ยสูงกว่าขอนแก่น มีเพียงโคราช มหาสารคาม และบุรีรัมย์ ที่ต่ำกว่า ประกาศงดรับสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ ตามคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เพราะเข้าข่ายประกันชีวิต แต่เดินหน้าย้ำให้สมาชิกไม่ต้องกังวลคำสั่งเพิกถอนมติประชุมใหญ่คืนเงินปันผล

ก่อนหน้านี้ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 27 มี.ค.2563 เรียกร้องให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้ช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ดังนี้ 1.งดส่งเงินต้น 6 เดือน 2.ลดส่งเงินต้นจากเงินกู้ 1 ล้านบาท ให้คงเหลือ 1 ล้านบาท/1,000 บาท 3.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเหลือ 5 % 4.ลดดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษจาก 4 %เหลือ 3 – 3.5 %

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้ออกคำสั่งเรื่องแนวปฏิบัติในการกำหนดหลักประกันเงินกู้และการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2563 ที่ระบุว่าการชจัดสวัสดิการหรือการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการต่างๆให้แก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกสามารถทำได้ตามสมควร

แต่ต้องไม่เข้าข่ายลักษณะการส่งเงินตอบแทนในรูปเงินฝาก หรือการหักจากเงินกู้ตามอัตราที่กำหนดหรือจ่ายเป็นรายศพเมื่อสมาชิกอื่นถึงแก่กรรม แม้ไม่เรียกว่าเบี้ยประกันให้ถือว่าเข้าข่ายการประกอบธุรกิจประกันชีวิตประกันวินาศภัยที่จะต้องได้รับอนุญาต หากไม่ได้ดำเนินการถือว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ประกันชีวิต 2535 ซึ่งมีโทษจำคุกและปรับฯ  

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ออกแถลงการณ์ ลงวันที่ 28 มี.ค.2563 ระบุว่ารัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 จึงเป็นช่วงที่ทุกคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันและป้องกันตนเองในสถานการณ์ดังกล่าวในที่สุดประเทศไทยจะผ่านพ้นไปด้วยดี  การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทคงเหลือ ร้อยละ 6.50 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจะส่งผลทำให้สมาชิกมีเงินเดือนเหลือเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพื้นที่ภาคอีสาน วันที่ 28 มีนาคม 2563 ดังนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู ร้อยละ7.00 สหกรณ์ฯ สหกรณ์ครูนครราชสีมา ร้อยละ 6.00 สหกรณ์ครูหนองคาย ร้อยละ 7.25 สหกรณ์สกลนคร  ร้อยละ 6.75

สหกรณ์ครูอุดรธานี ร้อยละ 7.00 สหกรณ์ครูเลย ร้อยละ 6.50 สหกรณ์ครูร้อยเอ็ด ร้อยละ 6.50 สหกรณ์ครูยโสธร ร้อยละ 7.50 สหกรณ์ครูมหาสารคาม ร้อยละ 6.00 สหกรณ์ครูชัยภูมิ ร้อยละ 6.40 สหกรณ์ครูบุรีรัมย์ ร้อยละ 6.25 สหกรณ์กรมสามัญเลย ร้อยละ 7.50

คณะกรรมการดำเนินการมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจที่จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้มากที่สุดแต่ต้องดูปัจจัยทุกอย่างให้ละเอียดและรอบคอบเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์เรา ที่สำคัญสหกรณ์เคยได้ปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 จึงต้องยึดมาตรฐานขั้นต่ำตัวนี้ไว้เพื่อให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ แต่คณะกรรมการดำเนินการก็ตระหนักเสมอว่าถ้ามีความเป็นไปได้ก็จะพยายามลดดอกเบี้ยให้ต่ำลงอีก

นอกจากลดอัตราดอกเบี้ยแล้วคณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ลดการส่งชำระหุ้นตามความสมัครใจ แต่ขั้นต่ำให้ส่งเดือนละ 100 บาทมีสมาชิกสนใจยื่นความจำนงจำนวนมาก ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเหลือสมาชิกให้มีเงินเหลือเพิ่มมากขึ้น แต่บนพื้นฐานความมั่นคงของสหกรณ์

“สมาชิกท่านใดยังมีปัญหาอีกให้ปรึกษาผู้จัดการหรือกรรมการประจำหน่วยเพื่อช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายๆไปทุกอย่างมีทางออกให้สมาชิกเสมอ”แถลงการณ์ระบุ

แถลงการณ์ระบุอีกว่า ขณะนี้สหกรณ์ได้เปิดรับสมาชิกที่เคยลาออกไปแล้วไม่ถึง 2 ปี หรือ ถูกให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกด้วยเหตุอื่นนอกจากการลาออกทุกกรณีแต่ต้องลาออกหรือพ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 สามารถยื่นเรื่องสมัครเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยไม่กำหนดอายุ

“ในช่วงการปันผลเฉลี่ยคืนที่ผ่านมาคณะกรรมการดำเนินการได้แก้ปัญหาให้สมาชิกที่เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่ถูกอายัดปันผล เฉลี่ยคืน กรณีผู้กู้ขาดวินัยในการชำระหนี้โดยได้ผ่อนคลายให้สมาชิกผู้ค้ำประกันได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนถึงร้อยละ 90”

แถลงการณ์ระบุว่า เรื่องสำคัญคือ สหกรณ์ฯได้ประกาศงดรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการทุกประเภท (ก.ส.ส 1 ถึง 6 และกสช.1ถึง 3) ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกและครอบครัวที่เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการอยู่เดิมยังคงได้รับสิทธิและสวัสดิการตามระเบียบเดิมทุกประการไม่ได้ยกเลิกระเบียบเพียงประกาศงดรับสมาชิกเพิ่มเติม

การงดรับดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งการเพราะกองทุนสวัสดิการที่ดำเนินการปัจจุบัน อาจเข้าข่ายการประกันชีวิตตามพ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องงดรับสมาชิกเพิ่มเติม

สมาชิกกองทุนเดิมที่มีอยู่คณะกรรมการดำเนินการสามารถนำดอกผลที่เกิดจากการกู้สวัสดิการมาเป็นค่าใช้จ่ายคืนให้ทายาทกรณีสมาชิกเสียชีวิตได้รับตามระเบียบของกองทุนได้ทุกกองทุน ผู้ที่กู้เงินทุกประเภทกับสหกรณ์ของเราจะไม่มีเงื่อนไขบังคับให้สมาชิกสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนและไม่บังคับให้เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆอีกต่อไป

การสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆให้เป็นไปตามความสมัครใจของสมาชิก   ปัจจุบันมีสมาชิกสนใจกู้เงินสวัสดิการจำนวนมาก แต่วงเงินให้กู้เฉพาะสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงได้กู้ไม่ทันใจพวกเราต้องรอคิว เดิมที่สามารถกู้สวัสดิการได้มากและรวดเร็วเพราะเรายืมเงินสหกรณ์มาปล่อยให้กู้เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบพบจึงสั่งระงับ จึงมีวงเงินกู้เฉพาะสวัสดิการจริงๆมาบริการเงินกู้ด้านนี้สมาชิกจึงกู้ได้น้อยลงและรอคิว

“ผมได้มอบหมายภารกิจให้ผู้จัดการหาแนวทางกู้รูปแบบใหม่เพิ่มเติมจากการกู้สามัญหรือกู้สวัสดิการที่มีอยู่เป็นการกู้สามัญพิเศษ เพื่อความจำเป็นของครอบครัวดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รอฟังข่าวดีในโอกาสเร็วนี้ๆ”ดร.อนุศาสตร์ระบุในแถลงการณ์

แถลงการณ์ระบุว่า สำหรับกรณีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ขอให้สมาชิกได้สบายใจและไม่ต้องวิตกกังวลกลัวจะได้คืนเงินปันผล เฉลี่ยคืน คณะกรรมการมีแนวทางแก้ปัญหาไว้หมดแล้ว มีข่าวเพิ่มเติมจะเรียนให้สมาชิกทราบต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขช่วงปิดภาคเรียน

 

แสดงความคิดเห็น