คือดีแท้ ผู้ว่าฯขก.เป็นตัวแทนรับมอบ ธารน้ำใจร่วมสร้างชุมชนแข้มแข็ง

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าฯขอนแก่น รับมอบตู้ปันสุข ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อแบ่งปันธารน้ำใจให้ผู้ยากลำบาก

วันที่ 29 พ.ค. 63 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พิธีรับมอบสิ่งของและเงินบริจาคสนับสนุนโครงการชุมชนขอนแก่นเราไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเฉพาะหน้า โดยจัดตั้งครัวกลางขึ้น เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางมีอาหารรับประทาน และมีอุปกรณ์ในการป้องกัน ภายใต้แนวคิด “ให้ชุมชนจัดการตนเอง” และใช้สโลแกนที่ว่า “มีก็จ่าย ไม่มีก็แจก อยากทำบุญก็บริจาค” ที่ โอโซน วิลเลจ จังหวัดขอนแก่น

ทีม One Home สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ประสานงาน CSR จังหวัดขอนแก่น เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานด้านข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนผู้เปราะบาง กับกลุ่มบริษัทเอกชนที่มีนโยบายในการดำเนินกิจการเพื่อสังคม ศูนย์ประสานงาน CSR จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการโครงการกองทุนชุมชนขอนแก่นเราไม่ทิ้งกัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona 2019 หรือโควิด- 19 โดยศูนย์ประสานงาน CSR จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการนำร่องในพื้นที่ชุมชนหนองแวงตราชู 2 ชุมชนบ้านบะขาม และจะขยายไปชุมชนอื่นๆ ต่อไป โดยใช้งบประมาณของกองทุนจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม ภายใต้มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า สนับสนุนจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตอยู่ห่างๆ แบบห่วงๆ

โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ภาครัฐโดย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รัฐวิสหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการเคหะแห่งชาติ ร่วมให้การสนับสนุน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการเข้าถึงบริการของรัฐ มีมาตรการต่างๆ ที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด- 19 ได้มีมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่หลากหลาย สอดรับกับการที่จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาค หรือ Khonkaen Smart City ได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขและเยียวยาพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นเราไม่ทิ้งกัน โดยมีมาตรการรองรับที่หลากหลาย เพื่อให้คนขอนแก่นอยู่ดีมีสุข บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี

แสดงความคิดเห็น