มข.แจงเหตุยังไม่เปิดใช้พิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ชัดเจนนะ.. มข.แจงเหตุยังไม่เปิดใช้พิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างเรียกผู้รับเหมาแก้ไขงานหลังจ่ายเงินงวดสุดท้าย ย้ำเปลี่ยนประธานตรวจรับงานเพราะหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ยืนยันดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ตามที่ปรากฎข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการจัดจ้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาตาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดโครงการ ดังนี้

1. ลักษณะโครงการก่อสร้งอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างจำนวน 2 อาคาร คือ 1. อาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคาคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,030.5 ตารางเมคร และ 2, อาคารควบคุมระบบ สูง 1 ชั้น

2. กระบวนการการจัดจ้างเป็นการจัดจ้างโดยการประกวดราดทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบลำนักนายกรัฐมนตรีด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียมสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุตัวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 การกำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน 265,405,229.46 บาท ในการจัดจ้างมีผู้เข้าเสนอราคาจำนวน 13 ราย โดย บริษัท ชีวิล พี่ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินจำนวน 264,30,000 บาท จึงได้มีการต่อรองราคาและจัดจ้างในวงเงินค่จ้างจำนวน 264,190,000 บาท

3. การดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา จำนวน 510 วัน โดยมีกำหนดวันเริ่มงานในวันที่ 20 เมษายน 2560 และทำหนดแล้วเสร็จ ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างได้มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้ง จำนวน 2 ครั้ง คือ 1 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องแก่ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ประกอบตัวกับการเปลี่ยนแปลงวัสดุหลังคาบริเวณโถงกลางอาคาร การเปลี่ยนแปลงโครงหลังคา การเปลี่ยนแปลงวัสดุส่วนรับน้ำฝน การปลี่ยนแปลงวัตดุระบบปัองกันฟ้าผ่า งานเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางลาดขึ้นชั้น 2 ปรับปรุงรายละเอียดการตกแต่งภายในส่วนนิทรรศการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดถังบำบัดน้ำเสีย และเพิ่มเดิมงานโครงสร้างพื้นโถงกลาง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประโยชนช้สอย ประหยัดงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาอาคารในระยะยาว และทำให้สิ่งก่อสร้างสามารถใช้งานได้อย่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยไม่มีการเพิ่มค่าจ้างให้กับผู้รับจำง ซึ่งจากหารแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องขยายระยะวลาการทำงานเพิ่มขึ้น จำนวน 94 วัน และสั่งหยุดงานในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 จำนวน 3 วันรวมเป็นจำนวน 97 วัน ครั้งที่ 2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้สั่งให้หยุดงานก่อสร้างในช่วงพิธีพระวขทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 จึงขยายระยะเวลาให้ผู้รับงาน 3 วัน รวมมีการขยายระยะเวลาทั้งสิ้น 100 วัน มีผลให้สัญญาขงสิ้นสุดในวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ในการก่อสร้างผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้ากว่าสัญญากำหนด เป็นจำนวน 110 วัน มหาวิทยาลัยได้ปรับผู้รับจ้าง รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 29,060,900 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1 ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมด

4 การส่งมอบและตรวจรับงานก่อสร้างได้ตำนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยการพัสดุ พศ. 2535 กล่าวคือ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละงวด ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ตรวจสอบปริมาณานตามสัญญา เมื่อเห็นว่างานแล้วเสร็จ จึงได้รายงานผลการตรวจสอบมายังคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าปริมาณงานเป็นไปตามที่ผู้ควบคุมงานรายงานจึงจะทำการตรวจรับงานก่อสร้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างดามสัญญา

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจการจ้างเพียง 1 ครั้ง เนื่องจากประธานกรรมการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัย จึงขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการแทน

5. กระบวนการภายหลังจากการตรวจรับงานภายหลังจาการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว เกิดความชำรุดบกพร่องขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขตามข้อกำหนดของสัญญา รวมคลอดทั้งได้เร่งรัดและติดตามให้ผู้รับจำงเข้ดำเนินการแก้ไขเรื่อยมา โดยมีหนังสือแจ้งผู้รับจำงจำนวน รวม 8 ครั้ง ครั้งสุดท้ายได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งสงวนสิทธิ์การรับเงินประกันจำนวน 13,209,500 บาท ไปยังธนาคารผู้ค้ำประกันสัญญา เมื่อผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการาดในส่วนที่จะต้องแขความชำรุดบกพร่อง เพื่อจะได้แจ้งรับหลักประกันสัญญากับธนาคารผู้ค้ำประกันต่อไป ด้วยเหตุดังกสำว เมื่อผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องและอยู่ระหว่างการเรียกร้องลิทธิบังคับเอาจากหลักประกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อโต้แยังเกี่ยวกับความรับผิดในความชำรุดบกพร่องมหาวิทยาลัยจึงยังไม่เปิดให้ใช้งานอาคาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่นใคร่ขอเรียนเพิ่มเติมว่าในการดำเนินการก่อสร้างของมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีเจตนาและมุ่งหวังเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และตอบสนองต่อการใช้งานตามวัตถุประสด์ของโครงการ โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้มาโดยตลอด และขอขอบคุณที่ท่านได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดของโครงการมา ณ โอกาสนี้

แสดงความคิดเห็น