มท.เคลียร์ชัด‘ระยอง’ปลอดภัย ไป-กลับ ไม่ต้องกักตัว14วัน

 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  ได้ออกหนังสือสั่งการ กรณีที่มีผู้เดินทางมาจากจังหวัดระยอง
สิ่งที่ควรดำเนินการ
1.เฝ้าระวัง ผู้เดินทางกลับจากจังหวัดระยอง โดยไม่จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน ยกเว้นผู้ที่มีประวัติ เข้าพักที่โรงแรม ดีวารี ดีว่า ระยอง เมื่อวันที่ 8-11กรกฎาคม 2563 หรือไปใช้บริการห้างสรรพสินค้า
แพชชั่นฯ (ห้างแหลมทอง) เมื่อวันที่10กรกฎาคม 2563เวลา 11.00-15.00น.และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อชาวอียิปต์ ให้สังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจ แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่าง และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น อย่างเคร่งครัด เป็นระยะเวลา 14วัน
2.ในกรณีที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองและมีประวัติเสี่ยงตามข้อ 1 หากมีอาการไข้ หรืออาการทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ซึ่งแพทย์จะพิจารณาส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกรมควบคุมโรคตามหลักเกณฑ์กำหนด
สิ่งที่ไม่ควรดำเนินการ
1.การปิดโรงเรียนหรือสถานที่อื่นใดเป็นการชั่วคราว โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
2.การสั่งให้หยุดเรียน หยุดงาน หรือกักกัน ผู้เดินทางมาจากจังหวัดระยองที่ไม่ได้มีประวัติสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อชาวอียิปต์ในวันเวลาแสะสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

แต่ขอให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ประชุมโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการคณะกรรมการโรคติกต่อจังหวัด และมีเลขาฯ คือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้มีการพูดคัยกัน ดังนั้นจังหวัดอื่นๆ ถ้ามีระบบไทยชนะ หรือระบบลงชื่อเข้าเมืองอยู่แล้ว ก็ใช้ระบบนั้นไป และมีระบบ อสม. ก็เพียงเท่านั้น ก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ ก็ใช้ชีวิตตามปกติได้เลย”

ทั้งนี้ 12 คนที่ต้องกักตัว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงนั้น คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีหารอียิปต์ที่เดินทางเข้ามาในไทย โดยได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นการกักตัว 14 วัน ที่พักอยู่ที่โรงแรมดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง ได้แก่ พนักงานขับรถตู้รับส่งไปยังโรงแรม 4 คัน ทั้งหมด 4 คน ผู้จัดการและพนักงานขายโรงแรมดีวารี 3 คน แม่บ้านทำความสะอาด 4 คน และงคนขับรถแท็กซี่อีก 1 คน รวมทั้งหมด 12 คน 

ขณะนี้ทั้ง 12 คนที่สัมผัสเสี่ยงสูงนี้ ผลตรวจในเบื้องต้นเป็นลบทั้งหมด แล้วทั้งหมด 12 คน ต้องกักตัว 14 วัน นอกจากนั้นคนที่มีอยู่ในสถานที่ที่อื่นที่มหารได้เดินทางไปทั้งห้างแหลมทองและเซ็นทรัลระยองเป็นการตรวจโดยสมัครใจ ซึ่งส่วนใหญ่ที่ผลการตรวจออกแล้วมีผลเป็นลบ คือ ไม่พบเชื้อ 

นอกจากนี้กรณีของลูกอุปทูตซูดาน พบผู้มีความเสี่ยงสูง 7 คน ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว 5 คน และเจ้าหน้าที่สถานทูต 2 คน ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ แต่ยังต้องกักตัว 14 วัน ขณะที่ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ 24 คน และมีลูกบ้านในคอนโดมิเนียมวัน เอ็กซ์ 346 คน ก็เข้ารับการตรวจแล้ว ทั้งนี้ผู้มีความเสี่ยงสูง 7คน ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีเชื้อ แสดงว่าไทยยังปลอดเชื้ออยู่

ที่มา:พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

แสดงความคิดเห็น