ชมรมสหกรณ์ฯครูขอนแก่นได้หลักฐานเด็ดตรวจสอบ เอกราช/เลขา เงินสะพัด 9,000 ล้านบาท

ชมรมสมาชิกสหกรณ์ฯครูขอนแก่นสู้ถึงที่สุด ขอเลื่อนไต่สวนมูลฟ้อง “นายสุริยนต์ วะสมบัติ” และพวก รวม 37 คน อดีตคณะกรรมการสหกรณ์ฯครูขอนแก่น ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ จัดทำบัญชีและงบการเงินอันเป็นเท็จ เสนองบการเงินอันเป็นเท็จ เหตุเพราะทนายฝ่ายชมรมฯได้หลักฐานเพิ่ม แย้มทีเด็ดตรวจสอบเอกราช/เลขาฯ เงินสะพัด 9,000 บาท

วันที่ 17 ส.ค. 63 เวลา 13.30 น. ศาลจังหวัดขอนแก่นได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง นายสุริยนต์ วะสมบัติ กับพวก รวม 37 คน ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ จัดทำบัญชีและงบการเงินอันเป็นเท็จ เสนองบการเงินอันเป็นเท็จ โดย ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่นและคณะฯ เปิดเผยกับ “อีสานบิซ” ว่า ชมรมฯ ได้ขอเลื่อนไต่สวนตามคำแนะนำของทนายเพื่อรวบรวมหลักฐานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมกับรายงนผลการดำเนิการต่อสมาชิกและสาธารณชน ดังต่อไปนี้
1. ด้วยทนายมีความเห็นว่า มีหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจำนวนมากและพบพิรุธ หลายประการจึงของเลื่อนไต่สวน โดยมีข้อเท็จจริงพอสรุปโดยสังเขป ดังนี้
1.1 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 48 ( ๒๕๕๓) มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 22/2553 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด มีคณะกรรมเข้าร่วม 14 คน และนายเอกราช ช่างเหลา อดีตผู้จัดการสหกรณ์ฯ 1 คน มีวาระเพื่อพิจารณาข้อที่ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนดินแดง จำนวน 748 ล้านบาท เพื่อทำ  LG หลักประกันซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับ หจก.ขวัญฤดี และ บริษัทหยาดน้ำเพชร จำกัด โดยมอบนาจให้คณะกรรมการ 3 คน และอดีตผู้จัดการ รวมเป็น 4 คน เป็นผู้กระทำการแทนและมีอำนาจลงนามในการทำธุรกรรมกับธนาคาร

กรณีดังกล่าวเป็นการกระทำที่นอกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์และมิใช่เป็นกิจกรรมของสหกรณ์ฯและกลายเป็นต้นเหตุแห่งการเบิกถอนโอนเงินสหกรณ์ออกนอกระบบในเวลาต่อมา

1.2 การเบิกถอนเงินตามใบแจ้งรายการบัญชีเงินฝาก (statement) ระหว่างสหกรณ์ฯกับบัญชีส่วนบุคคล 2 คน ได้แก่ 1.บัญชีฝากประจำ 12 เดือน เลขที่บัญชี 144-101918-9 ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด 2.บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 144-217533-6 ชื่อบัญชี น.ส.วราพร พันทะสาร อดีตเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ เป็นธนาคารและสาขาเดียวกัน ข้อเท็จที่ตรวจสอบพบว่า มีการเบิกถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ฝากเข้าบัญชีส่วนตัวหลายรายการและหลายครั้ง ดังกรณีตัวอย่าง ดังนี้

-วันที่ 8/06/2554 รับฝากเงิน 1,110 ล้านบาท ฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ 100 ล้านบาท

-วันที่ 16/08/2554 เบิกเงินจากบัญชีสหกรณ์ฯ เข้าบัญชีส่วนตัว 396 ล้านบาท

-วันที่ 14/11/2556 อดีตเจ้าหน้ารับเงินโอนฝากเข้าบัญชี จำนวน 670 ล้านบาท

-วันที่ 20/07/2554 รับฝากโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ฯเข้าบัญชีส่วนตัวจำนวน 770 ล้านบาท

2. วงงินบัญชีเดินสะพัดระหว่างบัญชีเงินฝากของสหกรณ์กับบัญชีส่วนบุคคลตามข้อ 1 มี จำนวนมากกว่ 9,000 ล้านบาท ระหว่าง ปี 2553 ถึงปี 2561 และยังมีอีกหลายรายการที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ จากผู้อำนาจตามกฏหมาย ได้แก่ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน และ นายทะเบียนสหกรณ์

ทางชมรมฯ จึงได้ร้องขอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ทำการตรวจสอบการเงินและการบัญชี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2561 เพื่อสรุปข้อเท็จจริงและจำนวนเงินที่เสียหายจริง

3.กรณีที่ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฯ คนปัจจุบัน และสหกรณ์จังหวัดชอนแก่น ได้รายงานต่อสมาชิกและสาธารณชนว่า ความเสียหายกิดขึ้นเพียง 431 ล้นบาท นั้น ทางชมรมฯ รับได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

แต่ข้อสงสัยที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นทางการคือ ข้อมูลที่ปรากฎตามเอกสารธนาคารที่ทนายโจทก์ได้รับในการฟ้องคดี การขอใช้สิทธิทางศาล และ ขอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว

ดังนั้นจึงมีความน่าสนในว่าสหกรณ์ไม่ได้เสียหายเพียง 431 ล้านบาท ตามที่ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้แจ้งสมาชิกและสาธารณชนอย่างแน่นอน

แสดงความคิดเห็น