ทน.ขอนแก่น โชว์แนวคิดการบริหาร สมาร์ทซิตี้/กระจายอำนาจ พัฒนาเมือง

ทน.ขอนแก่น โชว์แนวคิดการบริหาร สมาร์ทซิตี้/กระจายอำนาจ ความสัมพันธ์พัฒนาเมือง แบ่งปันประสบการณ์สู่คณะสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง
รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ของเทศบาลนครขอนแก่น รูปแบบการดำเนินการ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งการรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข ให้แก่คณะสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นางวทัญญุตา ธวัชโชติ ผอ.ส่วนสังคมสงเคราะห์ ร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย
.
สำหรับเทศบาลนครขอนแก่น มีวิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองขอนแก่น “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” ภายใต้แนวคิด และความเชื่อหัวใจการปกครอง หัวใจการบริหาร….คือ การกระจายอำนาจหัวใจการกระจายอำนาจ….คือ ประชาชน ทั้งนี้ได้นำสมาร์ทซิตี้ (smart city) หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ มีการพัฒนาในหลายภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานราชการ การจราจรและขนส่ง พลังงาน สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการจัดการเมือง และการตอบสนองแบบทันท่วงที โดยมีแนวคิด Smart City 7 ด้าน ได้แก่
1.Smart People คือ “พลเมืองตื่นรู้” เมืองที่ให้ความเท่าเทียมกันในสังคม มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนสูงอายุ เปิดโอกาสและสร้างสำนึกให้คนในเมืองมีส่วนร่วม เช่นโครงการสภาเมือง คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ขอนแก่นเมืองพิเศษ
2.Smart Living คือ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต” เมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา และด้านสุขภาพอนามัย โครงการขอนแก่นเมืองใจดี โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 1,000 จุด โครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ
3.Smart Education คือ “การศึกษาอัจฉริยะ” เมืองที่มีการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มทุกวัย อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โครงการการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและตลอดชีวิต รับศตวรรษที่ 21
4.Smart Environment คือ “การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ” เมืองที่ประหยัดพลังงาน Green building หรือการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการพลังงานโซล่าเซลล์ ซึ่งร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) โครงการคนขอนแก่นหัวใจไร้มลพิษ เมืองจักรยาน เมืองรู้สู่ภัยพิบัติ
5.Smart Economy คือ “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” เมืองที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการสร้างบริษัทใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล กองทุนตั้งตัว Start UP เศรษฐกิจสร้างสรรค์
6. Smart Governance คือ “มุ่งเน้นการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการในองค์กร” เมืองที่บริหารจัดการโปร่งใส มีความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ โครงการเทศบาลดิจิทัล โครงการระบบร้องทุกข์ you pee (อยู่พี่) โครงการ Lora KKM ชิปอัจฉริยะ อีกทั้งในอนาคตข้างหน้าประชาชนไม่ต้องมาใช้บริการที่เทศบาลสามารถยื่นแบบเสียภาษีผ่านสมาร์ทโฟน ขณะนี้กำลังขับเคลื่อนการปรับปรุงระบบให้เป็น Big Data ให้ข้อมูลทุกสำนัก/กองเชื่อมโยงกันได้ จะเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
7. Smart Mobility คือ เมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบาย มีความคล่องตัว และมีความปลอดภัย ระบบขนส่งมวลชน LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) และเรื่องการมีส่วนร่วมการลงทุนของหน่วยงานเอกชน KKTT เทศบาลนครขอนแก่น การร่วมมือระหว่าง 5 เทศบาลในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัด (KKTS) เพื่อพัฒนาระบบขนสาธารณะรถไฟฟ้ารางเบา LRT ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาความเจริญด้านต่างๆ ให้กับจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะ Smart Mobility โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) ต้นแบบในเมืองภูมิภาค ของประเทศไทย ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมมือกับอีก 4 เทศบาล ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) พร้อมกับภาคเอกชนคนขอนแก่น จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท ชื่อ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด เพื่อมาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ นี้ให้สำเร็จ ซึ่งถ้าสำเร็จจะถือว่าเป็นจังหวัดภูมิภาค เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
.
ทั้งนี้ คณะสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวชื่นชมเทศบาลนครขอนแก่นและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่อง Smart City ให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังได้รับรางวัลต่างๆ สามารถนำเป็นแบบอย่างในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นการนำกลไกประชารัฐ เทคโนโลยี มาแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น ยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส และการกระจายอำนาจ พร้อมจะขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม มีการบริหารจัดการการพัฒนาเมืองให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

แสดงความคิดเห็น