มข. ร่วม Thailand A.I. University Consortium ผลึกกำลังสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ล้ำไปอีก มข. ร่วม Thailand A.I. University Consortium ผลึกกำลังสร้างเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

รายงานข่าวแจ้งว่า ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์ไทยทั้ง 5 แห่งคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย CMKL มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมจากเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยได้มีการร่วมลงนามข้อตกลงในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ NVIDIA A.I. Technology Centre ที่มีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกโดยของบริษัท NVIDIA  ผู้ผลิต GPU machine กลไกสำคัญของหน่วยประมวลผลความเร็วสูงทางด้านปัญญาประดิษฐ์ของโลก โดยมีเป้าหมายทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสนับสนุนงานวิชาการเชิงลึก ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยร่วมกันของนักวิจัยไทยและต่างประเทศให้พัฒนางานวิจัยสู่งานนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการสร้างคนและสร้างเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อน เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ได้สนับสนุนและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์ไทยประสานความร่วมมือกันในการสร้างนวัตกรรมภายใต้งานวิจัยที่สามารถใช้ได้จริงโดยได้ให้งบประมาณสนับสนุนในปี 2564 กิจกรรมความร่วมมือครั้งนี้มีอธิการบดีและผู้แทนอธิการบดีเข้าร่วมลงนามโดยมี ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. และ รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วย บพข. ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนี้ ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ศ.พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น